Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’DE SİGORTACILIKTA YENİ BİR TREND: TEKAFÜL (KATILIM SİGORTACILIĞI)
(INSURANCE A NEW TREND IN TURKEY: SOLIDARITY (PARTICIPATION INSURANCE) )

Yazar : Hasan LÖK    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 25
Sayfa : 2020-2029
245    388


Özet

Son yıllarda faizsiz finans olarak tabir edilen İslami finans sektörünün hızlı gelişimi sektörün uluslararası finans kuruluşlarında ön plana çıkmasına neden olmuştur. Müslüman nüfusun fazla olduğu ülkelerde katılım sigortacılığı gittikçe önem kazanmakta ve uygulanabilirliğinin arttığı görülmektedir. Özellikle dini hassasiyetlerin yön verdiği katılım sigortacılığı, Türkiye’de de uygulama alanı bulmuş olmasına rağmen, diğer ülkelere göre henüz tam olarak uygulamaya başlayamamıştır. Bu çalışmanın amacı, katılım sigortacılığını kavramsal olarak incelemek, katılım sigortacılığının faizsiz finans sektörünün devamı olarak ortaya çıkması, modelleri ve işleyiş sürecini irdelemektir. Çalışmanın yöntemi olarak literatür taramasına yer verilmekte olup, çalışma katılım sigortacılığı şirketleri ile ilgili verilerle desteklenmektedir. Çalışmada katılım sigortacılığının İslami finans sektörü içerisinde giderek artan bir öneme ve paya sahip olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.Anahtar Kelimeler
Katılım Sigortacılığı, Tekafül, Faizsiz Finans, Türkiye

Abstract

The rapid development of the Islamic financial sector, which has been called interest-free finance in recent years, has led the sector to stand out in international financial institutions. In the countries where the Muslim population is high, participation insurance is becoming more important and its applicability is increasing. Especially given the religious sensitivities aspects of participation insurances, although there have also found application in Turkey, it has not completed fully its development. The aim of this study is to examine the concept of participation insurance, conceptualization of participation insurance as a continuation of interest-free finance sector, models and operational process. As a method of study, literature review is given and the study is supported with data related to participation insurance companies. In the study, it is concluded that participation insurance has an increasing importance and share within the Islamic finance sector.Keywords
Participation insurance, Solidarity, Interest-free finance, Turkey

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri