INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

TÜRKİYE’DE SİGORTACILIKTA YENİ BİR TREND: TEKAFÜL (KATILIM SİGORTACILIĞI)
(INSURANCE A NEW TREND IN TURKEY: SOLIDARITY (PARTICIPATION INSURANCE) )

Author : Hasan LÖK    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 25
Page : 2020-2029
407    505


Summary

Son yıllarda faizsiz finans olarak tabir edilen İslami finans sektörünün hızlı gelişimi sektörün uluslararası finans kuruluşlarında ön plana çıkmasına neden olmuştur. Müslüman nüfusun fazla olduğu ülkelerde katılım sigortacılığı gittikçe önem kazanmakta ve uygulanabilirliğinin arttığı görülmektedir. Özellikle dini hassasiyetlerin yön verdiği katılım sigortacılığı, Türkiye’de de uygulama alanı bulmuş olmasına rağmen, diğer ülkelere göre henüz tam olarak uygulamaya başlayamamıştır. Bu çalışmanın amacı, katılım sigortacılığını kavramsal olarak incelemek, katılım sigortacılığının faizsiz finans sektörünün devamı olarak ortaya çıkması, modelleri ve işleyiş sürecini irdelemektir. Çalışmanın yöntemi olarak literatür taramasına yer verilmekte olup, çalışma katılım sigortacılığı şirketleri ile ilgili verilerle desteklenmektedir. Çalışmada katılım sigortacılığının İslami finans sektörü içerisinde giderek artan bir öneme ve paya sahip olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.Keywords
Katılım Sigortacılığı, Tekafül, Faizsiz Finans, Türkiye

Abstract

The rapid development of the Islamic financial sector, which has been called interest-free finance in recent years, has led the sector to stand out in international financial institutions. In the countries where the Muslim population is high, participation insurance is becoming more important and its applicability is increasing. Especially given the religious sensitivities aspects of participation insurances, although there have also found application in Turkey, it has not completed fully its development. The aim of this study is to examine the concept of participation insurance, conceptualization of participation insurance as a continuation of interest-free finance sector, models and operational process. As a method of study, literature review is given and the study is supported with data related to participation insurance companies. In the study, it is concluded that participation insurance has an increasing importance and share within the Islamic finance sector.Keywords
Participation insurance, Solidarity, Interest-free finance, Turkey

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved