Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YAŞAM ENDEKSLERİNE BAĞLAMINDA GÖÇ VEREN ŞEHİRLERİN İNCELENMESİ
(ANALYSIS OF SENDING COUNTRIES IN THE CONTEXT OF WELL-BEING INDEX )

Yazar : Hüseyin YILMAZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 32
Sayfa : 128-142
131    113


Özet

Temelde yer değiştirme anlamına gelen göç, ilk bakışta basit bir olgu olarak görünmesine rağmen nedenleri ve sonuçları birey ve toplum üzerinde önemli etkiler bırakmaktadır. Bu yüzden devletler, göç hareketlerinin yönünü belirlerken nedenlerini dikkate almalı ve sonuçları istediği gibi yönlendirebilmesi için uygun politikalar uygulaması gerekmektedir. Türkiye’de Avrupa’dan yaklaşık 200 yıl sonra başlayan göç hareketleri 1990’lı yıllara kadar ağırlıklı olarak kırdan kente doğru yapılırken bu tarihten sonra kentten kente doğru yapılan göçlerin ağırlık kazandığı görülmektedir. Yapılan bu göç hareketlerinin sebep ve sonuçları tam olarak incelenmediği ve uygun politikalar uygulanmadığı için Türkiye’de kentler büyük bir köy haline gelirken, kırlar az gelişmişlik kısır döngüsü içine girmiştir. Yapılan bu çalışmada Türkiye’de ekonomik faktörler dışında göçe etki eden faktörlerin incelenmesi amacı ile Türkiye İstatistik Kurumu tarafından en son 2015 yılında yayımlanan “İllerde Yaşam Endeksi” iller sıralaması ile aynı yıl içerisinde net göç hızı en fazla olan 15 ilin sıralaması karşılaştırılacaktır. Elde edilen veriler sonucunda Türkiye’de en fazla göç veren şehirlerde, ekonomik faktörler dışında göçe etki eden diğer faktörlerin ağırlığı incelenecek olup çeşitli çözüm önerileri sunulacaktır.Anahtar Kelimeler
Türkiye, Göç, Yaşam Endeksi

Abstract

Migration, which essentially means displacement, may seem to be simple phenomenon at first glance, but its causes and consequences leave significant impacts on the individual and society. Therefore, states should take into account the reasons for determining the direction of migration movements and follow appropriate policies so that they can direct the results as desired. The migration movements in Turkey which began about 200 years after those in Europe were mainly the movements of people from rural areas into urban areas until the 1990s. After this date, it can be observed that the movements were generally rural to rural. Because the causes and consequences of migration movements are not examined in detail and appropriate policies were not applied, cities in Turkey has become a large village and countryside has gone into a vicious cycle of underdevelopment. In this study, the factors effecting migration other than economic factors will be revealed in the context of well-being index for provinces that published by TUIK in 2015 and 15 provinces which had the highest net migration rate will be compared. According to the results of data obtained, the importance of factors effecting migration other than economic factors will be discussed and various acceptable proposals will be recommended.Keywords
Turkey, Migration, Life Endex

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri