INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ROUSSEAU'DA SAVAŞ VE BARIŞ ÜZERİNE
(ON WAR AND PEACE IN ROUSSEAU )

Author : Mustafa KAYA    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 26
Page : 2651-2661
329    288


Summary

Rousseau savaş üzerine görüşlerini Hobbes'a yönelttiği eleştirilerle ortaya koyar. Ona göre Hobbes, sivil durumda sahip olunan düşünceleri doğa durumuna taşımıştır; vahşi insandan bahsederken aslında toplumsal insanı anlatmıştır. Doğa durumu Hobbes'un ifade ettiği gibi bir savaş durumu değildir; aksine insan doğası gereği barışçıldır. Topluma girmesi onun barışçıl doğasını değiştirir. Devletlerin ortaya çıkmasından sonra savaşlar da ortaya çıkmıştır. Rousseau devletlerin kurulmasının savaşları ortaya çıkardığını ifade ettikten sonra devletlerarasındaki kalıcı bir barışın imkânı üzerinde durur. Ona göre devletlerarasında barışı sağlayacak olan şey, onları bir araya getirecek bir konfederasyondur. Konfederasyon sadece küçük devletleri büyük devletlere karşı korumanın değil, bütün devletlerle barış sağlamanın bir yoludur. Ancak Rousseau, söz konusu barışın sağlanmasının zor olduğunu da düşünür. Çünkü ona göre devletlerin gerçek çıkarı olan barış yerine, topraklar fethetmekte ve mutlak rejimler kurmaktadır. Bunun için Rousseau yöneticileri sadece sözle değil silahla da barışa zorlamak gerektiğini, yani barışın devrimle mümkün olduğunu belirtir. Bu çalışmada Rousseau'nun savaşın ortaya çıkmasını, liberal hukuk geleneğinden farklı olarak doğa durumuna değil sivil duruma bağlaması ve barışın devrimin zorlamasıyla kurulacak bir konfederasyon sayesinde mümkün olduğuna dair görüşleri analiz edilecektir.Keywords
Savaş, Barış, Doğa Durumu, Sivil Devlet

Abstract

Rousseau reveals his views on war by criticizing Hobbes. According to him, Hobbes brought the thoughts of the civil situation to the state of nature; in talking about the wild person, he actually talked about social people. The state of nature is not a state of war as Hobbes put it; on the contrary, human is inherently peaceful. Entering society changes its peaceful nature. After the emergence of states, wars have also emerged. Rousseau emphasizes the possibility of a permanent peace between the states after the establishment of states. For him, peace between states is a confederation that will bring them together. The confederation is not only a way of protecting small states against the big states, but also a way of ensuring peace with all states. But Rousseau also thinks that it is difficult to achieve such peace. Because, according to him, the real interest of states, instead of peace, conquering the land and establish absolute regimes. For this reason, Rousseau states that managers should not only make peace with weapons, but also make peace possible. In this study, Rousseau's views on the emergence of war, unlike the liberal legal tradition, are connected to the civil situation and not to the state of nature, and the views of peace are possible through a confederation by the force of the revolution will be analyzed.Keywords
War, Peace, State of Nature, Civilan State

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved