Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SEKİZ HAFTALIK KELEBEK TEKNİK YÜZME EĞİTİMİNDE KAYGI DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
(COMPARISON OF THE ANXIETY LEVELS IN 8-WEEK BUTTERFLY TECHNIQUE SWIMMING EDUCATION )

Yazar : Hilal TELLİOĞLU  & Zeynep İnci KARADENİZLİ  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 27
Sayfa : 2720-2729
170    152


Özet

Bu çalışmanın amacı, kelebek teknik yüzmeyi ilk kez öğrenen spor bilimleri fakültesi yüzme uzmanlık sınıfı öğrencilerinin (n= 15; yaş= 24.27±2.5 yıl) 8 haftalık eğitim öncesi ve sonrası kaygı düzeylerinin karşılaştırılmasıdır. Ön-son test olarak Spielberger ve arkadaşları tarafından 1966 yılında geliştirilen ve 1983 yılında Öner ve Le Compte tarafından Türk kültürüne uyarlanan Durumluk - Sürekli kaygı anketleri tercih edilmiş ve uygulanmıştır. Katılımcılara kelebek tekniği yüzme eğitimleri öncesinde ön test ve eğitimler sonucunda son test anketleri uygulanmıştır. İstatiksel analizler, SPSS 17.0 paket programı kullanılarak yapılmıştır. Ön test ve son test değerlendirmesi için verilerin tanımlayıcı istatiksel analizleri, grup içi ön test - son test karşılaştırmalarında kullanmak üzere Wilcoxon signed-rank testi kullanılmıştır. Sonuçta, 8 haftalık kelebek teknik yüzme eğitimi öncesi ve sonrasında, durumluk ve sürekli kaygı testleri karşılaştırıldığında, her iki kaygı seviyesi ortalamasında da düşüş olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). Bu sonuç kaygı seviyesinin, sportif bir becerinin öğrenim sürecinden etkilendiğini göstermektedir.Anahtar Kelimeler
Durumluk Kaygı, Kelebek Teknik, Sürekli Kaygı, Yüzme

Abstract

The aim of this study is to compare the anxiety levels of students (n= 15; age= 24.27±2.5 years) when learning 8-week swimming with butterfly technique for the first time in swimming class at the faculty of sports. The state-trait anxiety questionnaires developed by Spielberger et al. in 1966 and adapted to Turkish culture by Öner and Le Compte in 1983 were prefered and applied for pre-test and post-test. Statistical analyzes were performed using SPSS 17.0 package program. For the pre-test and post-test evaluation, descriptive statistical analysis of the data, Wilcoxon signed-rank test was used for pre-test and post-test comparisons. As a result, when the state and trait anxiety tests were compared before and after 8-week swimming education with butterfly technique, it was found that there was a decrease in both levels of anxiety level (p<0.05). This result indicates that the level of anxiety is affected by the learning process of a sporting skill.Keywords
Butterfly Technique, Constant Anxiety, State Anxiety, Swimming

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri