INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

SEKİZ HAFTALIK KELEBEK TEKNİK YÜZME EĞİTİMİNDE KAYGI DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
(COMPARISON OF THE ANXIETY LEVELS IN 8-WEEK BUTTERFLY TECHNIQUE SWIMMING EDUCATION )

Author : Hilal TELLİOĞLU  & Zeynep İnci KARADENİZLİ  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 27
Page : 2720-2729
277    218


Summary

Bu çalışmanın amacı, kelebek teknik yüzmeyi ilk kez öğrenen spor bilimleri fakültesi yüzme uzmanlık sınıfı öğrencilerinin (n= 15; yaş= 24.27±2.5 yıl) 8 haftalık eğitim öncesi ve sonrası kaygı düzeylerinin karşılaştırılmasıdır. Ön-son test olarak Spielberger ve arkadaşları tarafından 1966 yılında geliştirilen ve 1983 yılında Öner ve Le Compte tarafından Türk kültürüne uyarlanan Durumluk - Sürekli kaygı anketleri tercih edilmiş ve uygulanmıştır. Katılımcılara kelebek tekniği yüzme eğitimleri öncesinde ön test ve eğitimler sonucunda son test anketleri uygulanmıştır. İstatiksel analizler, SPSS 17.0 paket programı kullanılarak yapılmıştır. Ön test ve son test değerlendirmesi için verilerin tanımlayıcı istatiksel analizleri, grup içi ön test - son test karşılaştırmalarında kullanmak üzere Wilcoxon signed-rank testi kullanılmıştır. Sonuçta, 8 haftalık kelebek teknik yüzme eğitimi öncesi ve sonrasında, durumluk ve sürekli kaygı testleri karşılaştırıldığında, her iki kaygı seviyesi ortalamasında da düşüş olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). Bu sonuç kaygı seviyesinin, sportif bir becerinin öğrenim sürecinden etkilendiğini göstermektedir.Keywords
Durumluk Kaygı, Kelebek Teknik, Sürekli Kaygı, Yüzme

Abstract

The aim of this study is to compare the anxiety levels of students (n= 15; age= 24.27±2.5 years) when learning 8-week swimming with butterfly technique for the first time in swimming class at the faculty of sports. The state-trait anxiety questionnaires developed by Spielberger et al. in 1966 and adapted to Turkish culture by Öner and Le Compte in 1983 were prefered and applied for pre-test and post-test. Statistical analyzes were performed using SPSS 17.0 package program. For the pre-test and post-test evaluation, descriptive statistical analysis of the data, Wilcoxon signed-rank test was used for pre-test and post-test comparisons. As a result, when the state and trait anxiety tests were compared before and after 8-week swimming education with butterfly technique, it was found that there was a decrease in both levels of anxiety level (p<0.05). This result indicates that the level of anxiety is affected by the learning process of a sporting skill.Keywords
Butterfly Technique, Constant Anxiety, State Anxiety, Swimming

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved