Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK LABORATUVARINA YÖNELİK KAYGI VE TUTUMLARININ İNCELENMESİ
(INVESTIGATING PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS’ ANXIETIES AND ATTITUDES TOWARDS PHYSICS LABORATORY )

Yazar : Gamze KIRILMAZKAYA    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 10
Sayfa : 452-461
1720    1311


Özet

Bu çalışmada fen bilgisi öğretmenliği programında öğrenim gören 1. sınıf öğretmen adaylarının fizik laboratuarına yönelik kaygı düzeyleri ve tutumlarını keşfetmek, öğretmen adaylarının kaygı ve tutum puanlarının cinsiyet değişkenine göre farklılık gösterip göstermediğini araştırmak amaçlanmıştır. Fizik laboratuvarı uygulamalarında öğrenci kaygılarının en aza indirgenerek uygulamaların yürütülmesi için fizik laboratuvarına yönelik tutum ve kaygı durumlarının ortaya çıkarılması önemlidir. Bu anlamda bu çalışmanın fizik laboratuvarının daha verimli sürdürülmesine yardımcı olacağı düşünülmektedir. Araştırmada amaca uygun olarak nicel araştırma yöntemlerinden tarama (survey) modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi, 2016-2017 bahar döneminde Türkiye’nin güneydoğusundaki bir eğitim fakültesinin fen bilgisi öğretmenliği programı 1. sınıfında öğrenim gören 44 (29 kız, 15 erkek) öğretmen adayından oluşmaktadır. Çalışmada veri toplama araçları olarak Tanrıverdi ve Demirbaş (2012) tarafından geliştirilen “Fizik Laboratuarına Yönelik Tutum Ölçeği” (FLYTÖ) ve Berber (2013) tarafından geliştirilen “Fizik Laboratuvarı Kaygı Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonuçları öğretmen adaylarının genel olarak fizik laboratuvarına yönelik olumlu bir tutum sergilediğini göstermektedir. Ancak öğretmen adaylarının fizik laboratuvarına yönelik kaygı taşıdıkları bulunmuştur. Araştırma sonuçlarına göre; öğretmen adaylarının deney düzeneğini rahatlıkla kurmada, laboratuvar araç gereçlerini kullanmada ve grafikleri yorumlamada kaygı yaşadığı tespit edilmiştir. Araştırma sonuçları cinsiyet değişkeninin öğretmen adaylarının fizik laboratuvarına yönelik tutum ve kaygı puanları üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığını göstermiştir. Elde edilen bulgular ışığında, fen bilgisi öğretmen adaylarının fizik laboratuvarına yönelik tutum ve kaygı düzeyleri ile ilgili yorumlar yapılmış ve bu konuda bazı öneriler sunulmuştur.Anahtar Kelimeler
Fizik Laboratuvarı, Kaygı, Öğretmen adayı, Tutum

Abstract

In this study, it is aimed to investigate teacher candidates' anxiety and attitude scores whether it differs by gender. It is important to reveal attitudes and anxiety situations towards the physics laboratory in order to reduce concerns of students in the applications of physics laboratories. In this sense, it is thought that this study will help to keep the use of physics laboratory more efficient by considering these points. Survey data was collected in this quantitative research. The sample of the study consisted of 44 (29 female, 15 male) preservice science teachers enrolling teacher education programs in an Education Faculty in Turkey. The university is located in southeast of Turkey. The "Physics Laboratory Anxiety Scale" developed by Tanrıverdi ve Demirbaş (2012) and the "Physics Laboratory Anxiety Scale" developed by Berber (2013) were used to investigate preservice science teachers’ perceptions related to physics laboratory. The results of the research show that the teacher candidates generally display a positive attitude towards the physics laboratory. However, it has been found that teacher candidates are concerned about the physics laboratory. Such as the teacher candidates have anxiety about constructing the experimental setup easily and properly (easily set up an experiment), using the laboratory equipments and interpreting the graphics. The results of the research showed that the gender variable had no significant effect on the attitude and anxiety scores of the teacher candidates towards the physics laboratory. Interpretations were made on attitudes and anxiety levels of physics teacher candidates to the physics laboratory in the obtained findings and some suggestions were presented in this regard.Keywords
Physics laboratory, anxiety, attitudes, pre-service science teachers.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri