INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ÇEVRESEL KUZNETS EĞRİSİNİN SEKTÖREL ANALİZİ: GELİŞMİŞ ÜLKELER ÖRNEĞİ
(SECTORAL ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL KUZNETS CURVES: ADVANCED COUNTIRIES SAMPLE )

Author : Melike ATAY POLAT    
Type :
Printing Year : 2017
Number : 10
Page : 360-369
2121    1177


Summary

Ülkelerin ekonomik büyüme ve kalkınma süreçlerinde, hızlı sanayileşme faaliyetleri çevreye zarar vermektedir. Bu çalışmanın amacı, gelişmiş ülkelerde ekonomik büyümenin CO2 emisyonu ve alt bileşenlerine etkisini araştırmaktır. Bu bağlamda ulaşım, imalat sanayi ve meskenlerden (ticari ve kamu) kaynaklanan CO2 emisyonu ile ekonomik büyüme ilişkisi Çevresel Kuznets Eğrisi (ÇKE) hipotezi çerçevesinde panel veri yöntemleri ile analiz edilmiştir. Çalışmada kullanılan değişkenler birinci farkları alındığında durağan hale gelmiştir. Değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişki Pedroni panel eşbütünleşme testi ile tespit edilmiştir. FMOLS tahmincisi sonuçları, gelişmiş ülkelerin çoğunda ters-U şeklindeki ÇKE hipotezinin ulaşımdan kaynaklanan CO2 emisyonuna bağlı olduğunu ortaya koymaktadır.Keywords
Çevresel Kuznets Eğrisi, Panel Eşbütünleşme ve FMOLS.

Abstract

Rapid industrialization activities in the process of economic growth and development of countries harm the environment. The purpose of this study is to investigate the effect of economic growth on CO2 emissions and sub-components in developed countries. In this context, CO2 emissions from transportation, manufacturing industries and residential buildings (commercial and public) and economic growth relationship was analyzed by panel data methods within the framework of the Environmental Kuznets Curve (EKC) hypothesis. The variables used in the study became static when the first differences were taken. The long-run relationship between the variables was determined by the Pedroni panel cointegration test. The FMOLS estimator results show that inverted U-shaped EKC hypothesis is due to CO2 emissions from transport in the most of developed countries.Keywords
Environmental Kuznets Curve, Panel Cointegration and FMOLS.

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved