Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ORTAOKUL TÜRKÇE DERSLERİNDE DİNLEME BECERİSİNİN DEĞERLENDİRİLME SÜRECİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
(TEACHERS' VIEWS ON THE EVALUATION PROCESS OF LISTENING SKILLS IN SECONDARY SCHOOL TURKISH COURSES )

Yazar : Cafer ÇARKIT    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 27
Sayfa : 2782-2793
    


Özet

Türkçe öğretimi dinleme, okuma, konuşma, yazma temel dil becerileri ile bu beceri alanlarını destekleyen dil bilgisiyle yazım ve noktalama kurallarının öğretimini içermektedir. Bu beceri alanlarının hepsi birbirini destekleyen nitelikte olduğu için öğretmenler uygulamalarında bu becerilerin hepsinin geliştirilmesini hedeflemeli ve bu yönde çaba sarf etmelidir. Yine ölçme ve değerlendirme sürecinde bu beceri dallarının hepsini ölçme ve değerlendirme konusu yaparak bu becerilerin gelişimini takip etmelidir. Türkçe derslerinde yapılan ölçme değerlendirme uygulamalarında okuma anlama, yazma ve dil bilgisi becerilerine yoğunlukla yer verilirken dinleme becerisinin bu konuda ihmal edildiği söylenebilir. Bu çalışmada ortaokul Türkçe derslerinde dinleme becerisinin değerlendirilmesine yönelik yapılan uygulamaların neler olduğu araştırılmaktadır. Araştırma, nitel araştırma yöntemi ile tasarlanmış ve araştırmaya veri toplamak için görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu Kayseri merkez ve ilçelerinde görev yapan on Türkçe öğretmeninden oluşmaktadır. Araştırma sonunda elde edilen veriler içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre öğretmenler dinleme becerisinin değerlendirilmesini gerekli görmekte, bu anlamda ders kitaplarını yeterli bulmaktadır. Öğretmenlerin çoğu alternatif değerlendirme çalışmaları yapmamaktadır. Araştırmada dinleme becerisinin değerlendirilmesinde farklı alanlarda sınırlıklar tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Türkçe dersi, dinleme, öğretmen, görüş, değerlendirme

Abstract

Turkish language teaching includes listening, reading, speaking and writing basic language skills and grammar that supports these skills, and spelling and punctuation rules. Because of all of these skills areas are supporting each other, teachers should aim to develop and implement all of these skills in their practice. By the way teachers should follow the development of these skills by measuring and evaluating all of these skills in the measurement and evaluation process. While reading comprehension, writing and grammar skills are included in the assessment and evaluation practices in Turkish lessons, it can be said that listening skills are neglected in this regard. In this study, what are the practices about evaluation of listening skills in secondary school Turkish courses are investigated.This research designed with the qualitative research methods and interviews were used to collect data in the study. Working group consists of ten Turkish teachers who are teaching in Kayseri’s center and districts. The data obtained at the end of the syudy was analyzed using content analysis. According to the findings obtained during the study, teachers think that assessment of listening is necessary and textbooks are adequate in this sense. Most of the teachers aren’t applying alternative assessments. İt has been identified some limitations in different areas of the evaluation of listening in the study.Keywords
Turkish lessons, listening, teacher,opinion, evaluation

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri