INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

İŞGÖRENLERİN ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARININ ÖRGÜTSEL GÜVEN ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
(AN ANALYSIS OF THE EFFECTS OF ORGANIZATIONAL JUSTICE PERCEPTIONS OF EMPLOYEE ON ORGANIZATIONAL CONFIDENCE )

Author : Erhan KILINÇ    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 27
Page : 3076-3086
    


Summary

Adalet ve güven, insanlık tarihi kadar eski dayanan kavramlardır. Bu kavramların örgütler üzerinde etkilerinin araştırılması ise yakın tarihlere dayanmaktadır. Örgütsel adalet, örgüt yönetiminin karar ve uygulamalarının çalışanlar tarafından nasıl algılandığı ile ilgili bir kavramdır. Örgütlerde yürütülen tüm faaliyetlerde (işe alım, ücretlendirme, performans değerleme, terfi etme, kariyer geliştirme, ödüllendirme, işten çıkarma gibi) hak edilen veya hak edildiği düşünülen kazanımların adil bir şekilde dağıtılması yani adaletin sağlanması, zorlu ve karmaşık bir süreçtir. Örgütsel güven ise örgütte var olan kurallar, değerler, inançlar, algılar, duygular ve davranışlardan etkilenen ve örgüt içi iletişimin temellerini oluşturan bir kavramdır. İşyerinde etkinliğin sağlanması için yüksek güven ortamında çalışmaya ihtiyaç vardır. Adalet ve güven kavramları, örgütlerde sağlıklı çalışma ilişkilerinin kurulabilmesinde ve örgütsel hedeflere ulaşabilmesinde önemli faktörler arasında yer almaktadırlar. Bu çalışmanın amacı, örgütlerde çalışanların adalet algılarının örgütsel güven üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Araştırmanın sahadan veri toplama aşamasında “Örgütsel Adalet Ölçeği” ve “Örgütsel Güven Ölçeği” kullanılmıştır. Bu kapsamda İstanbul Avrupa yakasında faaliyet gösteren özel ve kamu banka ve hastane çalışanları araştırma kapsamına alınmıştır. Araştırmaya 199’u banka çalışanı, 201 hastane çalışanı olmak üzere toplam 400 kişi katılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, çalışanların adalet algıları ile örgütsel güven düzeyleri arasında aynı yönlü güçlü bir ilişkinin olduğu saptanmıştır (p<0,01). Araştırmaya katılan banka ve hastane çalışanları arasında örgütsel adalet algıları ve örgütsel güven düzeyleri arasında sektörel bir anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (p>0,05). Diğer taraftan özel sektör çalışanlarının kamu sektörü çalışanlarına göre, örgütsel adalet düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunamamışken; toplam örgütsel güven düzeyinde (iş arkadaşlarına güven hariç), işyeri ve yöneticiye güven alt boyutlarında daha az güven duydukları saptanmıştır (p<0,01). Ayrıca, bayan katılımcıların, erkek katılımcılara göre toplam güven düzeyinde ve iş arkadaşlarına güven düzeyinde daha az güvene sahip oldukları saptanmıştır.Keywords
Örgüt, adalet, güven, banka, hastane

Abstract

Justice and trust are concepts that are as old as human history. The investigation of the effects of these concepts on organizations is based on recent history. Organizational justice is a concept of how employees' decisions are perceived by employees. It is a challenging and complex process to ensure fair distribution of justifiable or justifiable gains in all activities carried out in organizations (such as recruitment, rewarding, performance appraisal, promotion, career development, rewarding, recruitment). Organizational trust is a concept influenced by the rules, values, beliefs, perceptions, emotions and behaviors that exist in the organization and forms the basis of intra-organizational communication. There is a need to work in a high confidence environment to ensure effectiveness in the workplace. Justice and trust concepts are important factors in establishing healthy working relationships and reaching organizational goals in organizations. The purpose of this study is to demonstrate the impact of the perceptions of employees in organizations on organizational trust. "Organizational Justice Scale" and "Organizational Trust Scale" were used in the data collection phase of the research. Within this scope, private and public bank and hospital employees working in the vicinity of Istanbul Europe were included in the research. A total of 400 people participated in the survey, including 199 bank employees and 201 hospital employees. According to the results of the research, it was found that there is a strong correlation between employees' justice perceptions and organizational trust levels (p <0,01). No significant difference was found between organizational justice perceptions and organizational trust levels between bank and hospital employees participating in the research (p> 0,05). On the other hand, there was no statistically significant difference in organizational justice levels among public sector employees of the private sector; it was found that they had less confidence in the total organizational trust level (except trust to business colleagues), workplace and manager trust dimensions (p <0,01). It was also found that female participants had less confidence in total confidence levels than male participants and confidence in colleagues.Keywords
Organizational justice, organizational trust, bank, hospital

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved