INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

RUS EDEBİYATININ CAN ALICI KONUSU: ZAVALLI LİZA NASIL VE NEDEN İNTİHAR ETTİ
(THE VITAL SUBJECT OF RUSSIAN LITERATURE: HOW AND WHY POOR LISA KILLED HERSELF )

Author : Gamze ÖKSÜZ  & Gülhanım Bihter YETKİN  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 29
Page : 3419-3426
    


Summary

Varoluşun anlam ve önemini kavramamızı sağlayan ve onun ayrılmaz bir parçası olan ölüm, edebiyatta her zaman çeşitli şekillerde ele alınan en temel konulardan biridir. Özellikle Aydınlanma döneminin getirdiği farklı bakış açıları neticesinde bireyin kendi rızasıyla yaşamına son vermesinin son derece kahramansı bir davranış sayıldığı Antik Çağ’a yönelişin artmasıyla birlikte, intihar konusu dünya edebiyatında büyük bir yer işgal etmeye başlamıştır. Rus edebiyatında intihar temasının en çarpıcı şekilde yansıtıldığı ilk örneklerden biri ise Nikolay Karamzin’in Zavallı Liza (Бедная Лиза) adlı eseridir. Başkahramanın intihar ettiği ilk öykü olan bu eserin yayımlanmasının ardından Rus edebiyatında çok sayıda benzer çalışmalar ortaya konmaya başlamıştır. Goethe'nin Genç Werther’in Acıları romanından etkilenerek kaleme alınan Zavallı Liza’da santimantalist akımda sıklıkla görülen, köylü bir genç kızla asilzade delikanlısı arasında geçen oldukça sade ve mutsuz bir aşk hikâyesi anlatılmaktadır. Bu çalışmada, hem bir köylü hem de saf bir genç kız olarak başkahraman Liza’nın toplum tarafından kabul görmeyeceğini bildiği aşk macerasıyla mücadelesi, intihar olgusunun ele alınış biçimi, dönemin toplumsal yapısı ve yazarın bu konulara bakış açısı verilmeye çalışılacaktır.Keywords
Zavallı Liza, intihar, Karamzin

Abstract

Death, which allows us to understand the meaning and importance of existence and which is an integral part of it, is one of the most fundamental subjects always discussed in various ways in literature. Especially, as a result of different perspectives brought by the Enlightenment period, an increase in the orientation towards the Ancient Age, where it is considered an extremely heroic behavior to end your own life with your own consent, the subject of suicide began to occupy a big place in world literature. One of the first examples in which the theme of suicide is reflected in the most striking way in Russian literature is Nikolay Karamzin's Poor Liza (Бедная Лиза). After the publication of this work, which is the first story that the hero of the story killed himself, many similar works started to be revealed in Russian literature. In the story of Poor Liza, influenced by Goethe's Pain in Young Werhter, describes a rather simple and unhappy love story between a a young peasant girl and a nobleman, which is often seen in the centimist movement. In this study, it is tried to give the fight against love adventure of a peasant and a pure young girl, which Lisa knows that will not be accepted by the society, suicide phenomenon, the social structure of the period and the author's perspective on these issues.Keywords
Poor Liza, suicide, Karamzin