INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

AŞK ÖFKE İKİLEMİNDE ISRARLI TAKİP ÜNLÜLERE YÖNELİK TACİZ VAKALARI
(STALKING IN THE LOVE AND HATE DILEMMA: ABUSE CASES AGAINST CELEBRITIES )

Author : Hatice KARAKUŞ ÖZTÜRK    
Type :
Printing Year : 2017
Number : 10
Page : 462-470
2004    1186


Summary

Bu çalışma saplantı haline gelmiş ısrarlı takip olgusunu, iki örnek olay üzerinden incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, ünlü insanları saplantı/takıntı haline getiren ve stalking kapsamına giren eylemlere başvuran stalkerların, bu eyleme başvurma nedenlerinin analizi yapılmıştır. Var olmayan bir ilişkiye verilen abartılı anlama bağlı olarak stalkerlar imkansız ve gerçeklik özelliği olmayan bir ilişki ağı yaratmaktadır. Popüler ve sosyal olma ihtiyacı, mutsuz hayatlar sonrası yeni bir dünya yaratma, aşkın hayatın tek gerçekliği haline gelmesi, hayal edilen her şeyin tek bir insanda toplandığına duyulan inanç, sınırları olmayan bir sevme biçimi olarak kara sevda ve medya vasıtasıyla hayatına tanıklık edilen ünlü insanı kendi hayatının bir parçası olarak görme şeklinde bir algının yaygınlık kazanması gibi bulgulara ulaşılmıştır. Çalışmada doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır.Keywords
Stalking, Saplantı, Takip, Taciz.

Abstract

This study aims to examine the phenomenon of stalking through two example cases. The reasons for why stalkers who are obsessed with celebrities and commit stalking acts resort to such act are analyzed in this study. Due to the exaggerated meaning attached to a non-existent relationship, stalkers create a network of relationship that is impossible and unrealistic. İt was found that need for being popular and social, creating a new world after unhappy times, love being the only reality of life, a belief in collecting all things imagined in a single person, a blind love as an act of loving without boundaries and seeing celebrities a part of their lives as their lives are witnesses on media, and acquiring a perception with such perspective. The document review method was used in the study.Keywords
Stalking, Obsession, Following, Abuse.