Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MESLEKİ CANLILIK ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
(THE VALIDITY AND RELIABILITY STUDY OF THE TURKISH VERSION OF THE PROFESSIONAL VITALITY SCALE )

Yazar : Hasan Hüseyin UZUNBACAK  Tahsin AKÇAKANAT  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 28
Sayfa : 3222-3230
    


Özet

Bu araştırmanın amacı “Mesleki Canlılık Ölçeği”ni (Harvey, 2002) Türkçeye uyarlamak ve geçerlik, güvenirlik analizlerini yapmaktır. Araştırmanın örneklemini, Isparta, Burdur ve Antalya illerinde özel okullarda görev yapan 205 öğretmen oluşturmaktadır. Yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda toplam varyansın %59,2’sini açıklayan, 17 madde ve 4 alt boyuttan oluşan bir ölçme aracı elde edilmiştir. Bu alt boyutlar Tutku, Dinçlik, Ustalık ve İş Tatmini olarak ölçeğin orijinaline uygun olarak isimlendirilmiştir. Ölçeğin faktör yükleri .45 ile .77 arasında değişmektedir. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları, modelin kabul edilebilir seviyede uyum verdiğini göstermiştir (X2= 535.76, sd=109, RMSEA= .073, NFI= .95, NNFI= .95, CFI= .96, GFI= .90, AGFI= .86 ve SRMR= .061). İç tutarlık güvenirlik katsayıları Tutku için .72, Dinçlik için .71, Ustalık için .71 ve İş Tatmini için .80 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin genelinin iç tutarlılık güvenirlik katsayısı .89’dur. Madde analizi sonucunda alt ölçeklerin düzeltilmiş madde-toplam puan korelasyonlarının .31 ile .69 arasında değiştiği görülmüştür. Bu bulgulara dayanarak, “Mesleki Canlılık Ölçeği”nin örgütsel davranış alanında kullanılabilecek, Türk kültürüne uygun, geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.Anahtar Kelimeler
Anahtar Kelimeler: Meslek Canlılık, Tutku, Dinçlik, Ustalık, İş Tatmini.

Abstract

The purpose of this study is to adapt the Professional Vitality Scale (Harvey, 2002) to Turkish and to make validity and reliability analyzes. The sample of the study consists of 205 teachers working in private schools in Isparta, Burdur and Antalya provinces. As a result of the exploratory factor analysis, a measurement tool consisting of 17 items and 4 sub-dimensions was obtained which explained 59.2% of the total variance. These sub-dimensions are named as Passion, Vigor, Facility and Job Satisfaction in accordance with the original scale. The factor loadings of the scale ranged from .45 to .77. Confirmatory factor analysis results showed that the model conformed to the acceptable level (X2 = 535.76, df = 109, RMSEA = .073, NFI = .95, NNFI = .95, CFI = .96, GFI = .90, AGFI = .86 and SRMR = .061). The internal consistency reliability coefficients were .72 for Passion, .71 for Vigor, .71 for Mastery and .80 for Job Satisfaction. The internal consistency reliability coefficient of the scale is .89. As a result of the item analysis, the corrected item-total score correlations of the subscales ranged from .31 to .69. Based on these findings, it can be said that bir Professional Vitality Scale Bu is a valid and reliable instrument that can be used in the field of organizational behavior and suitable for Turkish culture.Keywords
Professional Vitality, Passion, Vigor, Facility, Job Satisfaction.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific World Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Advanced Science Index tarafından indekslenmeye başlamıştır

   


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri