Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İÇERİK ANALİZİ İLE 2001-2017 DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ TEZLERİNDE İÇ GİRİŞİMCİLİĞİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF INTERNAL ENTREPRENEURSHIP IN GRADUATE THESIS OF 2001-2017 PERIOD WITH CONTENT ANALYSIS )

Yazar : Fatma YILMAZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 28
Sayfa : 3332-3340
    


Özet

İşletmelerin rakiplerinin sayısındaki hızlı artış, rekabet, teknolojinin değişmesi ve gelişmesi, piyasalardaki değişim, yenilik ve iyileştirme ihtiyaçları gibi nedenler iç girişimciliğin önemini her geçen gün arttırmaktadır. Mevcut çalışmanın amacı, iç girişimcilik konusunda 2001 ve 2017 yılları arasında yapılmış 27 lisansüstü tezinin (yüksek lisans ve doktora) incelenerek analiz edilmesi, özetlenmesi ve elde edilen bulgular yönüyle konuya dikkat çekilmesidir. Çalışma kapsamında iç girişimcilik konusu kavramsal açıdan irdelenerek niteliksel araştırma yöntemi olan içerik analizi ile analiz edilmiştir. Böylece incelenmeye başladığı ilk yıldan günümüze kadar (son on yedi yılda) gerçekleştirilen tez çalışmalarının ortak noktaları belirlenmiştir. Veriler tez çalışmalarının yapıldığı yıllar, ana bilim dalları, enstitü ve danışmanlar, araştırmanın yapıldığı bölgeler ve üniversiteler, tez türü, tezin dili şeklindeki bilgiler MS. Excel programı kullanılarak tablolar halinde sunulmaktadır Konu üzerine oldukça az sayıda tez çalışmasının yapılmış olduğu tespit edilerek incelenen çalışmaların tamamının neredeyse işletme bölümünde gerçekleştiği ve diğer alanlarda sınırlı sayıda kaldığı; çoğunlukla yüksek lisans düzeyinde yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır. İç girişimcilik konusunun daha iyi anlaşılabilmesi için gereken araştırmaların arttırılması, farklı konular ile ilişkilendirilmesi gerekmektedir.Anahtar Kelimeler
iç girişimcilik, içerik analizi.

Abstract

The reasons such as rapid increase in the number of competitors, competition, change and development of technology, change in markets, innovation and improvement needs increase the importance of internal entrepreneurship day by day. The aim of the present study is to examine and summarize the 27 graduate theses (master's and doctorate) which were conducted between 2001 and 2017 on the subject of internal entrepreneurship and to draw attention to the issue in terms of the findings. Within the scope of the study, the concept of internal entrepreneurship is analyzed from a conceptual point of view and analyzed by content analysis which is a qualitative research method. Thus, the common points of the thesis studies which were carried out from the first year to the present (last seventeen years) have been determined. The data of the thesis studies, the main branches of science, institutes and consultants, the research areas and universities, the type of thesis, the language of the thesis information MS. Available in tables using Excel. It has been determined that few studies have been carried out on the subject and that all of the researches have been carried out almost in the business segment and that there are limited number of other fields; mostly at graduate level. In order to better understand internal entrepreneurship, researches should be increased and associated with different subjects.Keywords
internal entrepreneurship, content analysis.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific World Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Advanced Science Index tarafından indekslenmeye başlamıştır

   


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri