Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN FoMO DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ ve BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
(DETERMINATION of FoMO LEVELS of ASSOCIATE DEGREE STUDENTS AND ANALYSIS IN TERMS OF SOME VARIABLES )

Yazar : Ahmet UYAR  ; Ali BİRVURAL & Akın KARAKUYU  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 28
Sayfa : 3276-3281
    


Özet

Araştırmamızın amacı, ön lisans öğrencilerinin FoMO düzeylerini belirlemek ve bazı değişkenler açısından incelemektir. Bu amaç doğrultusunda 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Hatay ili Mustafa Kemal Üniversitesi bünyesindeki Antakya Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören 287 ön lisans öğrencisine FoMO ölçeği uygulanmıştır. Veriler Przybylski vd. (2013) tarafından geliştirilen, Gökler vd. (2016) tarafından Türkçe’ye uyarlaması yapılan FoMO (Sosyam Medyadaki Gelişmeleri Kaçırma Korkusu) ölçeği kullanılarak elde edilmiştir. Araştırma modeli olarak betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Verilerin analizinde frekans, yüzde, ortalama, bağımsız gruplar t-testi ve Anova testi kullanılmıştır. Verilerin analizi sonucunda elde edilen bulgulara göre; ön lisans öğrencilerinin FoMO düzeylerinin orta düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca cinsiyet, sınıf, öğrenim türü, akademik ortalama ve bölüm değişkenleri açısından FoMO düzeyleri açısından öğrenciler arasında anlamlı farklılığın olmadığı tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
FoMO, Sosyal Medya, Öğrenci, Ön Lisans

Abstract

Aim of the research was to determine FoMO levels of associate degree students and to analyze them in terms of some variables. In accordance with this aim, FoMO scale was applied to 287 associate degree students studying at Antakya Vocational School of Hatay Mustafa Kemal University in 2018-2019 academic year. The data were obtained via FoMO (Fear of Miising Out) scale which was developed by Przybylski et al. (2013) and adapted to Turkish by Gökler et al. (2016). Descriptive survey design was employed as the research model. Frequency, percentage, mean scores, independent groups t-test and ANOVA were used for data analysis. According to the findings obtained as a result of data analysis, FoMO levels of the associate degree students were moderate. Additionally, there were not any significant differences between FoMO levels of the students in terms of gender, grade, type of degree, mean and department variables.Keywords
FoMO, Social Media, Students, Associate Degree

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific World Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Advanced Science Index tarafından indekslenmeye başlamıştır

   


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri