INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BLOOM TAKSONOMİSİ’NE GÖRE OLUŞTURDUKLARI SORULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
(EVALUATİON OF THE QUESTİONS FORMİNG ACCORDİNG TO THE BLOOM'S TAXONOMY BY PRE-SERVİCE MATHEMATICS AND SCIENCE TEACHERS )

Author : Fatma CUMHUR  ;Oylum ÇAVDAR & Semra POLAT  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 28
Page : 3243-3252
    


Summary

Bilişsel alan, bilgilerle ve bilgilerden doğan zihinsel yeteneklerle ilgili zihinsel öğrenmelerin yoğunlukta olduğu, zihinsel yetilerin geliştirildiği ve zihinsel faaliyetlerin ortaya çıkarılmaya çalışıldığı bir alan olup aynı zamanda öğretimin tasarlanmasına hizmet etmektedir. Bu çalışmanın amacı matematik ve fen bilimleri öğretmeni adaylarının Bloom’un bilişsel alan basamaklarına göre oluşturdukları soruların taksonomi basamaklarına uygunluk yönünden incelenmesidir. Araştırmanın katılımcılarını 37’si ilköğretim matematik öğretmenliği, 30’u fen bilgisi öğretmenliği programından olan toplam 67 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada ölçme ve değerlendirme dersi kapsamında öğretmen adaylarından Bloom’un bilişsel alan basamaklarından her birine uygun soru oluşturmaları istenmiştir. Elde edilen veriler üç uzmanın soruları basamaklara uygunluk yönünden karşılaştırması ile analiz edilmiştir. Araştırma sonunda, öğretmen adaylarının soru hazırlarken bilişsel basamakları birbirinden ayırt etmede güçlük yaşadıkları tespit edilmiştir. Bununla birlikte, öğretmen adayları en fazla analiz basamağında olmak üzere özellikle üst düzey basamaklara uygun sorular oluşturmada sıkıntı yaşamışlardır. Branşlar bazında ise, fen bilimleri öğretmeni adaylarının genel olarak basamaklara uygun doğru soru yazma oranının matematik öğretmeni adaylarına göre daha fazla olduğu görülmüştür. Çoğunluk olarak değerlendirildiğinde öğretmen adaylarının uygulama basamağını kavrama ve sentez basamağıyla, analiz basamağını kavrama ve uygulama basamağıyla, sentez ve değerlendirme basamağını ise analiz basamağıyla karıştırdıkları tespit edilmiştir. İleriki çalışmalarda öğretmen adaylarının yaşadıkları bu güçlüklerin nedenlerinin ortaya konulması ve eksikliklerinin giderilmesine yönelik çalışmalar yapılması önerilmektedir.Keywords
Bloom taksonomisi, bilişsel alan, soru, öğretmen adayı, matematik, fen.

Abstract

Cognitive field is an area where mental learning related to mental abilities arising from information and information is concentrated, mental abilities are developed and mental activities are tried to be revealed and it also serves to design teaching. The aim of this study is to evaluation of the questions forming according to the Bloom's taxonomy by pre-service mathematics and science teachers. The participants of the study are a total of 67 pre-service teachers, 37 of whom were from the elementary mathematics teaching program and 30 from science teaching program. As a part of the measurement and assessment course, pre-service teachers were asked to forming a question to each of the cognitive process dimension of Bloom's taxonomy. The data were analyzed by three experts comparing the questions with respect to the levels. At the end of the study, it was determined that pre-service teachers had difficulty in distinguishing levels of the cognitive domain from each other while preparing the questions. In addition, pre-service teachers had difficulty in forming questions that were appropriate especially with respect to the upper level steps in the most analysis level. On the basis of the branches, it was seen that pre-service science teachers generally were higher rate of correct question writing with respect to the steps than the pre-service mathematics teachers. It has been seen that mostly the pre-service teachers confused the application step with the most comprehension and the synthesis steps, the analysis step with the most comprehension and the application steps, the synthesis and the evaluation steps with the most the analysis step. In future studies, it is suggested that studies should be conducted to determine the causes of these difficulties experienced by pre-service teachers and to eliminate their deficiencies.Keywords
Bloom taksonomy, cognitive domain, question, pre-service teacher, mathematics, science.

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved