INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

DİLBİLİMSEL YÖNTEM IŞIĞINDA OKTAY RİFAT’IN “AYNA, LAMBA VE GECE” ŞİİRİ
(READING OKTAY RIFAT’S POEM “AYNA, LAMBA VE GECE”BY THE LINGUISTIC METHODOLOGY )

Author : Serhat DEMİREL    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 28
Page : 3366-3371
    


Summary

Oktay Rifat, arkadaşları Orhan Veli ve Melih Cevdet ile birlikte Garip akımının üç önemli temsilcisinden biri olarak anılmaktadır. Ancak şair, Garip akımından sonra şiir anlayışında köklü bir değişime gitmiş, imgeye ve dil’e yaslanan, modern bir şiirsel söylem geliştirebilmiştir. Bu çalışmada, Oktay Rifat’ın son dönemde yayımladığı ve farklı çağrışımlara açık şiirlerinden biri olan “Ayna, Lamba ve Gece” dilbilimsel yöntemin ilkelerinden yararlanılarak çözümlenmektedir. Oktay Rifat’ın 1976’da yayımladığı Çobanıl Şiirler adlı kitabın Kapı başlıklı bölümünde yer alan bu şiirin, bir yönüyle “açık yapıt” (“opera aperta”) olma özelliği taşıdığı görülmektedir. İncelememizde, şairin farklı yorumlara imkân veren bu şiirindeki geniş imgeler evreninin tutarlı ve yöntemsel bir okumayla ne gibi anlamlar doğurduğu sorusuna bir karşılık bulunmaya çalışılmıştır.Keywords
yerdeşlik, dilbilim, modern şiir, metafor

Abstract

Oktay Rifat is known as one of three important associates of Garip poetry community with his friends Orhan Veli and Melih Cevdet. However, he changed his poetry style radically after the Garip, and acquired a modern poetic expression which is based on image and language. In this study, one of Oktay Rifat’s last periods poems, “Ayna, Lamba ve Gece” that open to different connotations, is analyzed by the linguistic method. This poem takes places in “Kapı” subtitle in book of Çobanıl Şiirler which was published in 1976, and it can be named as the “açık yapıt” (“opera aperta”). There is an important question in here: What kind of meanings that we have in this poem which has different interpretations and images universe? In this analyze, we tried to find a right answer this question by the methodical and of course logical reading.Keywords
isotopie, linguistic, modern poetry, metaphor

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved