INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

KUR'AN'A GÖRE İNSAN’IN İYİLİK VE KÖTÜLÜK KARŞISINDA TAVRI
(THE ATTITUDE OF THE HUMAN BEING AGAINST GOOD AND EVIL ACCORDING TO THE QUR'AN )

Author : Fikret GEDİKLİ    
Type :
Printing Year : 2017
Number : 10
Page : 428-434
1467    844


Summary

Bu makale, nüzul döneminde kimi yerde belli bir kimliği, kimi yerde de insanoğlunu ifade eden “insan” ın gerek dini, gerek sosyal, gerekse de bireysel alanlarda iyilik ve kötülük karşısındaki tutum ve davranışı ile buna yönelik Kur’an’ın verdiği cevapları inceleyecektir. İnceleme, tutum ya da davranışı ortaya koyan karakterin tarihsel kimliğini belirlemeden daha çok, bu karakter veya kimliğin iyilik veya kötülük; fakirlik veya zenginlik; mutluluk veya mutsuzluk durumları karşısındaki tutumu ve davranışı ile bu bağlamda Yüce Allah ile olan ilişkisinin niteliği hakkında olacaktır. Bu da Kur’an’ın konuya ilişkin genel hükümlerinden daha çok, bu çalışmanın konusu olabileceğini düşündüğümüz ve somut olarak Kur’an’ın zikretmiş olduğu anlatımları üzerinden yapılacaktır. Bu anlamda makale, kimi yerde belli bir kimliğe ve kişiliğe atıfta bulunsa da, Kur’an’ın bahsi geçen konulara ilişkin anlatımlarında merkezi bir karakter ve birey yapısı olarak ifadesini bulan “insan” ın belli olaylar ve durumlar karşındaki kimi çelişkilerine ve tutarsızlıklarına vurgu yaparak Yüce Allah’ ın  “insan” dan beklediği davranışın mahiyetini tanıtmayı ve Kur’ân’ın önerileri doğrultusunda bunu analiz etmeyi amaçlamaktadır.Keywords
İyilik, Kötülük, Nankörlük, Tutum, Davranış

Abstract

This article will examine the answers of the Qur'an about the human attitudes and behavior towards goodness and evil in religious, social, and individual areas in the period during which the Qur’an was sent, in some places a certain identity, in some places. This review will be about the attitude and behavior of this character in good or evil; poverty or wealth; attitudes and behaviors towards happiness or unhappiness and the nature of the relationship with God rather than defining the character's historical identity. This will be passages that we think that this study might be the subject and the Qur'an mentions in concrete terms rather than the general provisions of the Qur'an. In this sense article aims to emphasize some contradictions and inconsistencies of “human” expressed in the Qur'anic narrations of these subjects as a central character and individual in some certain events and situations, even if it has a certain identity and personality in some places and aims to introduce the nature of the behavior expected from “human” by Almighty Allah and aims to analyze in the direction of the Qur'an's proposals.Keywords
Goodness, Evil, Ungratefulness, Attitude, Behavior

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved