INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

VINAY VE DARBELNET İLE TOURY'NİN KURAMLARI IŞIĞINDA NECİP MAHFUZ'UN "SAVRULAN KAHİRE" ADLI ROMANININ TÜRKÇE ÇEVİRİSİNDEKİ DİL OYUNLARININ İNCELENMESİ
(ANALYSIS OF THE TURKISH TRANSLATION OF THE FIGURATIVE LANGUAGE IN THE NOVEL "NEW CAIRO" WRITTEN BY NECIP MAHFUZ WITHIN THE AMBIT OF TRANSLATION THEORIES COINED BY VINAY AND DARBELNET AND TOURY )

Author : Hüseyin Selim KOCABIYIK  & Nezir TEMUR  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 29
Page : 3589-3597
    


Summary

Bu araştırmada Necip Mahfuz tarafından yazılan Savrulan Kahire adlı romanın Türkçe çevirisindeki dil oyunları Vinay ve Darbelnet ile Toury’nin kuramları ışığında incelenmiştir. Bu çalışmanın en temel argümanı, yapılan çeviri incelemesi veya eleştirisinin bilimsel bir niteliğe sahip olabilmesi için en önemli şartı belirli kuramlar ışığında değerlendirilmesi, böylelikle de, kuramsal çerçeveye oturtulmuş olması gerektiğidir. Bu çalışmadaki araştırma modeli doküman incelemesidir. Elde edilen bulgular, araştırmanın sonuç bölümünde tartışılmıştır.Keywords
Çeviri kuramları, Normlar, Modülasyon, Yerine Geçirme

Abstract

This research has meticuluously analyzed the Turkish translation of the figurative language that the novel “New Cairo” entails, within the context of Vinay and Darbelnet and Toury’s translation theories. The fundamental argument of this essay is to vindicate the fact that in order for a translation criticism or analysis to be considered thoroughly academic, it is mandatory for the analysis to entail theoretical framework. The methodology of this essay is literature review. The findings which have been obtained are provided in the conclusion part.Keywords
Translation theories, Norms, Modulation, Transposition

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved