INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ KONUSUNDA YAPILAN TEZLERİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ
(A Content Analysis on Thesis about Strategic Human Resources Management )

Author : Safa ACAR    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 29
Page : 3672-3683
    


Summary

Bu çalışmanın amacı, YÖK Ulusal Tez merkezinde yayınlanan stratejik insan kaynakları yönetimi ile ilgili olarak hazırlanmış olan tezlere genel bir inceleme yapmaktır. Bu çerçevede ulusal yazında stratejik insan kaynakları yönetiminin hangi yöne evrildiği incelenmiştir. Bu amaçla 1995 yılından 2018 yılına kadar hazırlanmış olan 37 yüksek lisans ve doktora tezi, üniversite, enstitü, anabilim dalı, yapım yılı, çalışmanın yapıldığı sektör, tez danışman unvanları, örneklem büyüklükleri, SİKY ile ilişkili konular ve yapılan analiz yöntemleri yönüyle içerik analizine tabi tutulmuştur. Çalışmadan elde edilen verilere göre çalışmaların çoğu Türkçe yazılmış ve araştırmaya katılan tezlerden 27’si yüksek lisans tezidir. Ayrıca 2010 yılından bu güne kadar 17 yüksek lisans ve 4 doktora tezi yazılmıştır. Bu durum son dönemde daha yoğun olarak SİKY’nin incelendiğini göstermektedir. Tezlerde SİKY ile örgütsel performans ve personel performansı konuları daha fazla ilişkilendirilmiştir.Keywords
Strateji, İnsan Kaynakları Yönetimi, Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi.

Abstract

The purpose of this study is to make a general review of the theses prepared in relation to the strategic human resources management published at the YÖK National Thesis Center. In this context, the direction of strategic human resources management has been examined in the national literature. For this purpose, 37 master's and doctoral theses, which were prepared from 1995 to 2018, were subjected to content analysis with respect to university, institute, department, year of study, thesis consultant titles, sample size, issues related to SHRM and analysis methods. According to the data obtained from the study, most of the studies are written in Turkish and 27 of them are master's thesis. Also, since 2010, 17 master's and 4 doctoral theses have been written. This situation shows that the recent period of intensive research has been conducted. In the theses, organizational performance and staff performance issues are more closely related with the SHRM.Keywords
Human Resources Management, Strategic Human Resources Management.

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved