INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ORTAÖĞRETİMDE ÖĞRENİM GÖREN AFGANİSTAN UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN GÖZÜYLE VATANSEVERLİK DEĞERİ
(VALUE OF PATRIOTISM IN THE PERSPECTIVE OF AFGHAN STUDENTS ATTENDING TO SECONDARY SCHOOLS )

Author : Mehmet Zeki GÖKSU  & Fethi KAYALAR  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 29
Page : 3806-3817
    


Summary

Yaşamın her alanı ve her döneminde vatanseverlik ile devlet ve devletin siyasi yapılanması arasında kendini gösteren bir duygu olarak, zorunlu ve içsel bir ilişki vardır. Bu araştırmanın amacı, Erzincan`da ortaöğretim okullarında öğrenim gören Afgan Mülteci öğrencilerin Vatanperverlik anlayışlarının belirlenmesi, şu anda yaşadıkları ülke olan Türkiye’ye karşı milli duygularının ve milli şuur farkındalıklarının tespit edilmesidir. Araştırmada nitel araştırma yöntemi ve durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Erzincan il merkezinde bulunan İmam Hatip Lisesi ve Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan Afgan mülteci öğrenciler; çalışma grubunu da bu öğrenciler arasından maksimum çeşitlilik örneklemesiyle seçilen toplam on iki öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama tekniği olarak odak grup görüşmesi, veri toplama aracı olarak da yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler, betimsel analiz yöntemiyle değerlendirilmiştir. Öğrencilerin çizim ve açıklamaları; Güzel Türkiye, Yardımsever Türkiye ve Müslüman Türkiye şeklinde üç alt temada toplanırken vatanseverlik tarifleri savaşmak/ölmek, hizmet etmek/güzelleştirmek, vatandaşlara sahip çıkmak, okumak şeklinde dört alt temada Afganlı Öğrencilerin öz vatanlarına karşı sevgilerinin devam ettiği, mücbir sebeplerle Türkiye`ye göç etmek zorunda kaldıkları, Türkiye`de kendilerine sunulan yardım vb. imkanlar ve Türk vatandaşlarının kucak açması sebebiyle mutlu oldukları, Türkiye`ye karşı ve Türk halkına karşı olumlu duygular besledikleri görülmüştürKeywords
Eğitim, Değer, Vatanseverlik, Afgan Mültecileri, Ortaöğretim

Abstract

There is a compelling and internal relationship between patriotism and the state organism and its political body, as a feeling that manifests itself in all areas and periods of life. The purpose of this research is to determine the understanding of patriotism of Afghan refugee students in secondary schools in Erzincan and their national feelings and awareness of national consciousness for Turkey they live in. Qualitative research method and case study pattern were used in the study. The universe of the research was made up of Afghan students at Imam Hatip High School and Fatih Vocational and Technical Anatolian High School in the province of Erzincan in the 2016-2017 academic year. The study group consisted of a total of twelve students who were chosen by the maximum diversity sampling among these students. Focus group interview was used as data collection technique and semi-structured interview form as data collection tool. Students' drawings and descriptions are grouped into three sub-themes such as Beautiful Turkey, Helpful Turkey and Muslim Turkey. The definition of patriotism is gathered in four subthemes such as fighting/dying, serving/beautifying, protecting citizens and training. According to the results of the survey, Afghan students keep on their love for their homeland, they are forced to migrate to Turkey, they are happy with the help and behaviour of Turkish people against them. They maintain that they have positive feelings against Turkey and the Turkish people.Keywords
Education, Value, Patriotism, Afghan Refugee, Secondary School

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved