INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

YAPISAL UYUM VE YEREL EMEK PİYASALARINDA DÖNÜŞÜM: 1980 SONRASINDA KAHRAMANMARAŞ KENTSEL EMEK PİYASASININ OLUŞUMU
(STRUCTURALADJUSTMENT AND TRANSFORMATION IN LOCAL LABOR MARKETS: THE FORMATION OF THE KAHRAMANMARAŞ URBAN LABOR MARKET IN THE AFTER 1980 )

Author : Mehmet YILMAZ    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 29
Page : 3684-3710
    


Summary

Bu çalışmada, YUP’nın köyden şehre göç ve kentsel emek piyasaları üzerindeki etkileri, Türkiye’de Kahramanmaraş kentsel emek piyasası ölçeğinde araştırılmıştır. Kahramanmaraş kentsel emek piyasası, 1980 sonrası uygulanan YUP’nın özel kesimin endüstrileşmesini ve ihracata dönük sanayileşmeyi desteklemeyi amaçlayan yatırım ve ihracat teşvikleriyle fabrikalaşmış bir şehirdir. Kahramanmaraş kentsel emek piyasasında yürütülen saha araştırması sonucunda, şehrin gelişmesinin teşvik politikaları ile hızlandırıldığı ve yerel sanayiin tekstil ve konfeksiyon sektöründe odaklandığı görülmüştür. Teşvik politikalarıyla yaratılan endüstriyel kümelenme, şehrin merkez ilçe köylerindeki vasıfsız emeği kent merkezine çekmiştir. Bu bağlamda yeni teşvik politikaları uygulamaya devam edilmekte ve köyden şehre göç, yakın yerleşim merkezlerinden daha uzak merkezlere doğru devam etmektedir. 1980 sonrasında şehirde oluşturulan modern sektörün, kentsel emek piyasasının, birincil ve ikincil emek piyasaları ve bunların kombinasyonu olan geçiş özelliği gösteren emek piyasaları ekseninde bölümlenmesine yol açtığı gözlemlenmiştir. Buna göre modern fabrikalarda çalışan idari personel ve teknik elemanlar birincil sektör içinde temsil edilirken alt kademelerde çalışan büro elemanı ve vasıfsız işçiler ikincil sektör özelliği göstermektedirler.Keywords
Yapısal uyum programları, birincil ve ikincil emek piyasası

Abstract

Research subject of this study is the influences of structural adjustment programs on the internal migration and urban labour markets in the case of Kahramanmaraş urban labour market in Turkey.. Kahramanmaraş is a province that industrialized with the SAPs’ investment and export incentive policies after 1980s. The results of field research in Kahramanmaraş urban labour market showed that the city’s growth is accelerated by the incentive policies and the local industry had focused on textile and garment industries after 1980s. The clustering created with the incentives pulled the rural population to the city. In this context the incentive policies which are still carried out causes the continuation of internal migration from far rural regions to the city. The modern sector that has been formed after the 1980 segmented the labour market to the primary and secondary sectors and other intermediate forms of labour market segmentation. According to this, managing personnel and technicians are represented in the primary sector and the office boys and unskilled workers are represented in the secondary sector. The concluding remark of the study is that Turkey’s local labour markets –including Kahramanmaraş local labour market- are articulated to the core capitalist economies by global commodity chains especially in textile and garment industries.Keywords
Structural adjustment programs, primary and secondary labor market,