INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

5E ÖĞRENME DÖNGÜSÜ MODELİYLE İLGİLİ ÇALIŞMALARA GENEL BİR BAKIŞ
(GENERAL VIEW OF 5E LEARNING CYCLE MODEL STUDIES )

Author : Ebru EZBERCİ ÇEVİK  & Fulya ÖNER ARMAĞAN  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 29
Page : 3818-3836
    


Summary

Bu çalışmanın amacı 5E öğrenme döngüsü modeliyle ilgili 2006-2016 yılları arasında yayımlanan ulusal makale ve tezleri çeşitli açılardan incelemektir. Yapılandırmacı yaklaşımın eğitim-öğretim hayatında uygulanmasıyla ortaya çıkan öğrenme halkası, 4E ve ardından 5E öğrenme döngüsü modellerinden sadece 5E öğrenme döngüsü modeli bu araştırma kapsamına alınmıştır. Çalışma, doküman incelemesine dayalı bir araştırmadır. Bu anlamda çalışma, Google schoolar, ULAKBİM ve YÖK Tez Merkezi veri tabanlarından erişilebilen 5E öğrenme döngüsü modeline yönelik çalışmaları kapsamaktadır. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen sınıflama formu ile elde edilmiştir. Belirtilen amaç doğrultusunda taranan çalışmalar; yayın türü, yayınlanan yıl, çalışma alanı, disiplin alanı, ele alınan konu, araştırma yöntemi ve araştırma türü, örneklem seviyesi ve büyüklüğü, veri toplama aracı ve analiz yöntemi bakımından sınıflama formunda verilen farklı temalara göre incelenmiştir. Araştırmacılar tarafından ayrı ayrı kodlanan çalışmalar için daha sonra ortak görüş oluşturularak kodlamanın güvenirliği sağlanmıştır. Çalışmanın sonuçlarının sunulmasında tablo ve grafiklerden faydalanılmıştır. Çalışmanın fen eğitimindeki 5E öğrenme döngüsü modeline yönelik eğilimleri ortaya çıkarması bakımından araştırmacılara bir bakış açısı kazandıracağı düşünülmektedir.Keywords
5E öğrenme döngüsü modeli, yapılandırmacı yaklaşım, doküman incelemesi

Abstract

The aim of this study is to review national articles and thesis published between 2006-2016 about 5E learning cycle model. Only the 5E learning cycle model was included in this study from learning cycle model, 4E, and then the 5E learning cycle models arising from the application of the constructivist approach in education. The study is a research based document analysis. In this sense the study covered researches of 5E learning cycle model that can be accessed in the Google schoolar, ULAKBIM and CHC Thesis Center databases. The data were obtained by classification form developed by researchers. In line with the purpose, studies were analyzed according to different themes given in the classification form in terms of type of publication, year of publication, field of study, field of discipline, topic, method and type of research, sample level and size, data collection tool and analysis method. The reliability of codes was ensured by establishing consensus for studies coded separately by the researchers. Tables and graphs with were used to present the results of the study. It is thought that the current analysis will provide insights to researchers as it reveals trends in 5E learning cycle model in science education.Keywords
5E learning cycle model, constructivist approach, document analysis

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved