INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

TÜRKİYE'DEKİ HASTANE ÖNCESİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ
(PRE-HOSPITAL EMERGENCY HEALTH SERVICES IN TURKEY )

Author : Şebnem ASLAN  & Şerife GÜZEL  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 31
Page : 4995-5002
    


Summary

Sağlık kurumları, insan hayatının vazgeçilmezidir. Her şeyden önemli olan insan hayatı için acil sağlık hizmetleri, herhangi bir acil hastalık veya yaralanma halinde 24 saat ücretsiz hizmet vermektedir. Sağlık konusunda istenmedik bazı durumlarla karşı karşıya kalındığında, hızlı ve doğru müdahale ile hayat kurtarılmakta ya da oluşabilecek zararlar en aza indirilmektedir. Dünya’da ve Türkiye'de acil sağlık sistemlerinin oluşturulması süreci çok kısa bir geçmişe sahip olmakla birlikte ulusal düzeyde acil sağlık hizmetlerinin organizasyonu ülkelere göre farklılık göstermektedir. Bu çalışmanın amacı, hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin önemini ortaya çıkarmak, Türkiye'deki mevcut sistem hakkında bilgi vermek ve veriler yardımı ile hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin durumunu değerlendirmektir. Çalışmanın sonucunda hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde özellikle 2011 yılından itibaren Sağlıkta Dönüşüm Programının da etkisiyle sürekli iyileşmeler dikkat çekmektedir. Ambulans sayısının kara, hava ve deniz olmak üzere arttığı ve çeşitlendiği; acil yardım istasyonu başına düşen nüfus ve ambulans başına düşen nüfusun yıllara göre azaldığı gibi olumlu gelişmeler görülmektedir.Keywords
Acil Sağlık Hizmetleri, Sağlık, Ambulans

Abstract

Health institutions are indispensable for human life. The most important thing is emergency medical services for human life, 24 hours a day in case of any emergency illness or injury. When faced with some unwanted situations about health, life is saved by fast and correct intervention and the loss that may occur is reduced to the minimum. The process of establishing emergency medical system in the world and Turkey along with having a very short history of the organization of emergency medical services at the national level varies according to country. The aim of this study reveal the importance of pre-hospital emergency medical services, to provide information about the current system in Turkey and with the help of pre-hospital data to assess the status of emergency medical services. As a result of the work, continuous improvement in pre-hospital emergency medical services has been noticed especially since 2011. The number of ambulances has been increased and diversified by land, air and sea; the population per emergency aid station and the population per ambulance have declined compared to the years and positive developments are seen.Keywords
Emergency Health Services, Health, Ambulance