INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

1844-1845 YILLARINDA ESKİŞEHİR’İN MAHALLE VE KÖYLERİNİN NÜFUSUNA DAİR BAZI BİLGİLER
(SOME INFORMATION ABOUT THE POPULATION IN THE NEIGHBORHOODS AND VILLAGES OF ESKISEHIR IN 1844-1845 )

Author : Metin MENEKŞE    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 31
Page : 4545-4559
    


Summary

Bu çalışmada, XIX. yüzyıl ortalarında Hüdavendigar eyaleti dâhilinde Bilecik Kaymakamlığı’na bağlı olan Eskişehir kazasının, 1844-1845 yıllarına ait nüfus verilerinin ortaya konulmasına çalışılmıştır. Çalışmanın ana kaynağını, Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Maliye Nezareti, Varidat Muhasebesi, Temettuât Kalemi Defterleri (ML. VRD. TMT. d.) tasnifi içerisinde yer alan ve H. 1260-1261/M. 1844-1845 yıllarında kaydı tutulan Eskişehir Kazası Temettuât Defterleri oluşturmaktadır. 5 mahalleye ve 26 köye ait olmak üzere toplam 31 adet temettuât defteri incelenmiştir. Bu defterlerin toplam sayfa sayısı ise 854’tür. Defterlerde nüfus verileri, hane reisinin adı, lakabı, eşkâli, aile adı ve meslekî durumu gibi sosyal yapıya dair bilgilerin yanı sıra hane sahiplerinin arazisi, emlâkı, hayvanâtı gibi ekonomik yapıya dair bilgiler de mevcuttur. Çalışma kapsamında, Eskişehir Kazası’nın mahalle ve köylerine ait temettuât defterleri incelenerek hane sayıları tespit edilmiş ve tahmini nüfus verileri ortaya konulmuştur. Böylece XIX. yüzyıl ortalarında Eskişehir’in nüfusuna dair bir fikir oluşması amaçlanmıştır.Keywords
Osmanlı Devleti, Eskişehir Kazası, Temettuât Defterleri, Mahalle ve Köyler, Nüfus

Abstract

In this study, it was tried to reveal the population data for between the years 1844-1845 of Eskişehir township, which was connected to the district Governorate of Bilecik in the Province of Hüdavendigar in the middle of the 19th century. The main source of the study is Temettuat Registers which are recorded between 1844-1845 in Eskişehir township. In classification of the Ottoman Archives of the Prime Ministry (BOA), Eskişehir Temettuât Registers are located in the Ministry of Finance, the Revenues Accounting, the Temettuat Registers (ML. VRD. TMT. d.). A total of 31 temettuat registers which were belonging to 5 neighborhoods and 26 villages were examined. The total number of pages in these registers is 854. In the books contain information on the social structure such as population data, the name of the head of the household, the nickname, the family name and the occupational status, as well as information on the economic structure of the households such as land, property, and livestock. Within the scope of the study, the number of households in the neighborhoods and villages of Eskişehir township is given and estimated population data are presented. Thus, it was aimed to have an idea about the population of Eskişehir in the middle of the 19th century.Keywords
Ottoman State, Eskisehir Township, Temettuat Registers, Neighborhoods and Villages, Population