Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’DE SURİYELİLERE SAĞLANAN HİZMETLERİN SPOR YÖNÜ İLE İNCELENMESİ
(AN ANALYSIS ON THE SERVICES PROVIDED TO THE SYRIANS )

Yazar : Levent ATALI    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 31
Sayfa : 4532-4357
    


Özet

Türkiye son yıllarda özellikle göçmenlere ve özellikle Suriyelilere açık kapı politikası uygulamakta ve onları kabul etmektedir. Bu kabul sonrası Suriyelilerin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hizmetler sunulmuş ve daha sonra eğitim, spor, sosyalleşme ve yaşamlarının insani şartlarda devamını sağlamak üzere özellikle yerel yönetimlerce tedbirler alınmıştır. Bu çalışma ile Suriyelilere sunulan hizmetlerin ve özellikle sportif hizmetlerin neler olduğunun tespit edilmesi amaçlanmıştır. Spor gibi sosyalleşmeyi sağlayan, her yaşta bireyin göç olgusu ile yaşadığı olumsuz psikolojik etkiyi azaltabilecek ve daha sağlıklı bir birey olmasına katkı sağlayacak bir alanın incelenmesi Suriyelilere sunulan hizmetler açısından önem arz etmektedir. Bu çalışma nitel araştırma tekniğine uygun olarak doküman incelemesi yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. İlgili kurum ve kuruluşların internet sitelerinden ilgili dokümanlara ulaşılmış ve Suriyelilere sunulan spor hizmetlerinin neler olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Suriyelilerle ilgili literatür taranarak kurum ve kuruluşlar tarafından sunulan spor hizmetleri ile ilgili bilgilere ulaşılmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak Suriyelilere sunulan hizmetlerin spor özelinde incelenmesinde ilgili kurumlarca sportif projelerin üretildiği, spor branşların da eğitimler verildiği, spor sahalarının yapıldığı, spor malzemesi dağıtımı yapıldığı, özel turnuvalarda sadece Suriyelilerin yer aldığı takımların kurulduğu ve spor yolu ile sosyalleşmeye yönelik etkinlikler düzenlendiği tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Suriyeli, Spor Hizmetleri, Göç, Sığınmacı

Abstract

Turkey applies especially to migrants and particularly the Syrians open-door policy in recent years and accepts them. Following this acceptance, services have been provided to meet the basic needs of the Syrians and then measures have been taken especially by the local authorities to provide education, sports, socialization and living on humanitarian conditions. With this study, it is aimed to determine what services are offered to the Syrians and in particular the sportive services. An examination of an area that provides socialization, such as sports, that will reduce the adverse psychological effects experienced by individuals of all ages with the event of migration and contribute to individuals' becoming healthier are of importance in terms of the services provided to the Syrians. This study has been carried out with the method of document examination in accordance with qualitative research technique. Relevant documents have been reached through internet sites of relevant institutions and organizations and the sports services offered to the Syrians have been determined. In addition, it has been tried to reach information about sports services offered by institutions and organizations by reviewing the literature on the Syrians. As a result of the study, in which the services provided to the Syrians have been studied in sports, sportive projects produced by the related institutions, pieces of training provided in sports branches, provision of sports materials, special tournaments in which teams include only Syrians and activities for socializing have been determined.Keywords
Syrian, Sports Services, Migration, Refugee

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri