Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


NAHİV İLMİNDE KAVRAM-TERİM PROBLEMİ: İSİM, FİİL VE HARF ÖRNEĞİ
(CONCEPT-TERM PROBLEM IN NAHIV (SYNTAX) LEARNING: NAME, VERB AND LETTER EXAMPLE )

Yazar : Rıfat AKBAŞ    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 31
Sayfa : 4656-4671
    


Özet

Nahiv ilmi, başta Müslümanların kutsal kitabı olan Kur’ân-ı Kerîm’in doğru anlaşılması amacı olmak üzere bir takım toplumsal nedenlerin de etkisiyle oluşturulmuş ve kısa bir süre içinde oldukça gelişmiştir. Fakat gelişme esnasında bazı problemleri de beraberinde getirmiştir. Özellikle aklî akımların belli bölgelerdeki ağırlıklarının hissedilmesinden sonra diğer tüm ilim dalları gibi nahiv ilminde yer alan kavramların tanımları da tartışma konusu olmaktan kurtulamamıştır. Nahivcilerin, mantıkçılar tarafından öne sürülen ölçütler üzerinden birbirlerini eleştirmeleri bu problemin temel nedenini teşkil etmektedir. Zira yeni bir nahiv kitabı yazan veya önceden yazılmış bir nahiv kitabını şerh eden tüm dilci ve gramercilerin, eserlerinin girişinde kelimenin isim, fiil, harf şeklindeki taksimine yer verdikten sonra bu taksimlerin tanımları üzerinde bir mantıkçı gibi tartıştıkları görülür. Ayrıca yapılmış olan tanımların basitliği, kapsayıcı olmadığı, anlamı net olmayan bazı kelimeleri barındırdığı gibi, tanımlarda olması veya olmaması gereken ölçütleri sıralayarak adeta bir kusursuz tanım arayışı içine girmeleri söz konusu kavramları anlaşılır kılmadığı gibi var olan kavram-terim problemini daha da tırmandırmıştır. Bu açıdan makalede isim, fiil ve harf kavramları hakkında ilk dönemlerden itibaren yapılmış olan tanımlar ele alınmış ve nahivcilerin bu tanımlar üzerinden birbirlerine yönelttikleri eleştirilere yer verilerek bir sonuca varılmaya çalışılmıştır.Anahtar Kelimeler
Nahiv İlmi, Kavram Problemi, Terim Problemi, İsim Kavramı, Fiil Kavramı, Harf Kavramı.

Abstract

Nahivlearning was initially created with the aim of making the Koran which is the Holy Book of Muslims understandable correctly and the effect of a number social reason as well, and it was developed in a short time. However, it also brought some problems during the development. Especially after the mental movements became affective at certain regions, definition of concept in Nahivlearning like all other branches of learningwas point of debate as well. The main reason for this problem is that Nahivists criticize each other on the basis of the criteria proposed by the logicians.In fact, it is seen that all the linguistic and grammarians who wrote a new nahiv book or annotated a written nahiv book, discuss like a logicians on definition of partitions ( Taksim ) after giving the place to partition in the form of name, verb and letter found at introduction of work. Besides, the simplicity of the definitions, not being inclusive, the fact that some of the criteria that are clear or not to be included in the search for an impeccable definition by ordering a number of wordsmake the existing concept-term problem more prominent and they do not provide a better understanding of these concepts. In this respect, the definitions of the names, verbs and letters from the early periods of the article were discussed and it was tried to come to a conclusion by giving criticisms about the nahivists.Keywords
Nahiv Learning, Concept Problem, Term Problem, Name Concept, Verb Concept, Letter Concept.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri