INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

NAHİV İLMİNDE KAVRAM-TERİM PROBLEMİ: İSİM, FİİL VE HARF ÖRNEĞİ
(CONCEPT-TERM PROBLEM IN NAHIV (SYNTAX) LEARNING: NAME, VERB AND LETTER EXAMPLE )

Author : Rıfat AKBAŞ    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 31
Page : 4656-4671
    


Summary

Nahiv ilmi, başta Müslümanların kutsal kitabı olan Kur’ân-ı Kerîm’in doğru anlaşılması amacı olmak üzere bir takım toplumsal nedenlerin de etkisiyle oluşturulmuş ve kısa bir süre içinde oldukça gelişmiştir. Fakat gelişme esnasında bazı problemleri de beraberinde getirmiştir. Özellikle aklî akımların belli bölgelerdeki ağırlıklarının hissedilmesinden sonra diğer tüm ilim dalları gibi nahiv ilminde yer alan kavramların tanımları da tartışma konusu olmaktan kurtulamamıştır. Nahivcilerin, mantıkçılar tarafından öne sürülen ölçütler üzerinden birbirlerini eleştirmeleri bu problemin temel nedenini teşkil etmektedir. Zira yeni bir nahiv kitabı yazan veya önceden yazılmış bir nahiv kitabını şerh eden tüm dilci ve gramercilerin, eserlerinin girişinde kelimenin isim, fiil, harf şeklindeki taksimine yer verdikten sonra bu taksimlerin tanımları üzerinde bir mantıkçı gibi tartıştıkları görülür. Ayrıca yapılmış olan tanımların basitliği, kapsayıcı olmadığı, anlamı net olmayan bazı kelimeleri barındırdığı gibi, tanımlarda olması veya olmaması gereken ölçütleri sıralayarak adeta bir kusursuz tanım arayışı içine girmeleri söz konusu kavramları anlaşılır kılmadığı gibi var olan kavram-terim problemini daha da tırmandırmıştır. Bu açıdan makalede isim, fiil ve harf kavramları hakkında ilk dönemlerden itibaren yapılmış olan tanımlar ele alınmış ve nahivcilerin bu tanımlar üzerinden birbirlerine yönelttikleri eleştirilere yer verilerek bir sonuca varılmaya çalışılmıştır.Keywords
Nahiv İlmi, Kavram Problemi, Terim Problemi, İsim Kavramı, Fiil Kavramı, Harf Kavramı.

Abstract

Nahivlearning was initially created with the aim of making the Koran which is the Holy Book of Muslims understandable correctly and the effect of a number social reason as well, and it was developed in a short time. However, it also brought some problems during the development. Especially after the mental movements became affective at certain regions, definition of concept in Nahivlearning like all other branches of learningwas point of debate as well. The main reason for this problem is that Nahivists criticize each other on the basis of the criteria proposed by the logicians.In fact, it is seen that all the linguistic and grammarians who wrote a new nahiv book or annotated a written nahiv book, discuss like a logicians on definition of partitions ( Taksim ) after giving the place to partition in the form of name, verb and letter found at introduction of work. Besides, the simplicity of the definitions, not being inclusive, the fact that some of the criteria that are clear or not to be included in the search for an impeccable definition by ordering a number of wordsmake the existing concept-term problem more prominent and they do not provide a better understanding of these concepts. In this respect, the definitions of the names, verbs and letters from the early periods of the article were discussed and it was tried to come to a conclusion by giving criticisms about the nahivists.Keywords
Nahiv Learning, Concept Problem, Term Problem, Name Concept, Verb Concept, Letter Concept.