INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

KOLEKTİF ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ İLE OKUL KÜLTÜRÜ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ
(INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN COLLECTIVE TEACHER EFFICACY AND SCHOOL CULTURE: THE CASE OF ELAZIĞ PROVINCE )

Author : Tuncay Yavuz ÖZDEMİR  ; Murat DEMİRKOL; Yusuf Celal EROL & Muhammed TURHAN  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 31
Page : 4628-4635
    


Summary

Bu çalışmada kolektif öğretmen yeterlikleri ile okul kültürü arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmanın araştırma evreni, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Elazığ ili merkez ilçede görev yapan lise öğretmenlerini kapsamaktadır. Araştırmada, tesadüfi örnekleme yöntemiyle belirlenen 405 lise öğretmeninden örneklem oluşturulmuştur. Veri toplama aracı olarak, Kolektif Öğretmen Yeterliği Ölçeği ile Okul Kültürü Ölçeği kullanılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre, lise öğretmenlerinin kolektif öğretmen yeterlikleri algısı ile okul kültürü algısı arasında pozitif yönde ve orta düzeyde bir ilişkinin olduğu ve öğretmenlerin okul kültürü ölçeğine ilişkin görüş puanları arttıkça kolektif öğretmen yeterliklerinin de arttığı görülmektedir. Regresyon analizi sonuçlarına göre de okul kültürünün, öğretmenlerin kolektif öğretmen yeterlikleri algısının önemli bir yordayıcısı olduğu sonucu elde edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin kolektif yeterlik düzeylerinin demografik özelliklerine (cinsiyet ve mesleki kıdem) göre anlamlı bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin kanıt bulunamamıştır. Çalışma sonuçlarına göre uygulayıcılara öneriler sunulmuştur.Keywords
Kolektif öğretmen yeterlikleri, Okul kültürü, Lise öğretmeni.

Abstract

In this study, the relationship between collective teacher efficacy and school culture was investigated. The research universe of the study includes high school teachers working in the central district of Elazığ province in the 2017-2018 academic year. In the study, a sample of 405 high school teachers determined by random sampling method was formed. Collective Teacher Efficacy Scale and School Culture Scale were used as data collection tools. According to the results of the study, it is seen that there is a positive and moderate relationship between high school teachers' perceptions of collective teacher efficacy and perceptions of school culture and it is observed that the number of teachers' opinions on school culture scale increase and the collective efficacy of teachers also increases. According to the results of regression analysis, it was found that school culture is an important predictor of collective teacher efficacy. According to the findings of the study, there is no evidence of whether teachers' collective efficacy levels differ significantly according to their demographic characteristics (gender and professional seniority). Suggestions were given to the practitioners according to the results of the study.Keywords
Collective teacher efficacy, School culture, High school teacher.