Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRK, MUHACİR VE ARAP KÖYLERİNDE YAŞAYAN KADINLARIN TARIMSAL YAPI ÖZELLİKLERİNDE KUŞAKLAR ARASI DEĞİŞME: ADANA İLİ ÖRNEĞİ
(INTERGENERATIONAL CHANGE OF AGRICULTURAL STRUCTURE CHARACTERISTICS OF WOMEN LIVING IN TURKISH, MUHACİR AND ARAB VILLAGES: EXAMPLE OF ADANA PROVINCE )

Yazar : Ayşe Öyküm KESKİNKILIÇ  & Müge KANTAR DAVRAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 31
Sayfa : 4580-4597
    


Özet

Bu çalışmada, Adana iline bağlı Türk, Muhacir ve Arap köylerinde yaşayan kadınların tarımsal yapı özelliklerini kuşaklar arasında inceleyerek, meydana gelen değişmeleri kuşak bazında incelemek ve köyler arasında farklılık olup olmadığını ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışma mikrososyolojik yaklaşımla ele alınmıştır. Araştırmanın ana materyalini Adana iline bağlı Türk, Muhacir ve Arap köylerinde yaşayan kadınlardan bireysel görüşme yoluyla elde edilen birincil veriler oluşturmaktadır. Kadınların kuşaklararasındaki farklılıklarını belirleyebilmek Kruskal-Wallis ve One-Way Anova Testi kullanılmıştır. Araştırma alanında tarımsal yapı ve sürdürülebilirlik açısından 1.kuşaktan 3.kuşağa olumlu yönde değişimlerin olduğu söylemek pek mümkün değildir. Tarımsal üretimi terk etme eğilimi birinci kuşakta yüksek; ikinci kuşakta ise düşüktür. Bu durum birinci kuşağın yaşlı/hasta olması; ikinci kuşağın ise başka işi/çaresi olmamasından kaynaklanmaktadır. Üçüncü kuşakta ise kararsızlar çoğunlukta olup; eğilimlerini eğitim ve tarım dışı iş imkânları belirleyecektir. Önümüzdeki yıllarda kırsal alanlarda kadın girişimciliğinin artması ve tarımsal sürdürülebilirlik için tarımsal yatırımların arttırılması, tarım politikalarının, tarımsal finans kaynaklarının ve desteklemelerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi gerekmektedir.Anahtar Kelimeler
Kırsal Kadın, Tarımsal Yapı, Toplumsal Değişme, Kuşaklararası Değişme, Adana Köyleri

Abstract

The aim of this study is to examine the agricultural structure characteristics of the women living in Turkish, Muhacir and Arab villages of Adana province in terms of both generations and villages. A micro-sociological approach was used in the research. The main material was obtained from women by means of individual interviews. In order to identify the intergenerational differences of women, Kruskal-Wallis and one-way ANOVA tests were used. It is difficult to say that there are positive changes from first to third generation from the point of agricultural sustainability. Tendency abandon of agricultural activities was found to be high in first generation due to old age on the contrary of second generation and undecided women are consisting of majority of the third generation. Tendency of third generation will be formed according to education and non-agricultural activities in the coming years. Agricultural investments, policies, supports and financial resources should be improved in terms of gender.Keywords
Rural Women, Agricultural Structure, Social Change, Intergenerational Change, The Villages of Adana.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri