INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

AHMET KUTSİ TECER ŞİİRİNDE MEKÂNLAR
(THE SPACES IN AHMET KUTSI TECER'S POETRY )

Author : YAŞAR ŞİMŞEK    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 31
Page : 4907-4929
    


Summary

Edebiyat eserlerinde mekân durumların sahnelendiği, olayların gerçekleştiği, insanın içinde yaşadığı ortamı ve etkileşimde bulunduğu çevreyi ifade eder. Roman ve öykü türünün temel unsurlardan olan mekân, şiirde de kimi yönleriyle işlenmektedir. Şiirde mekân unsuru şairin bulunduğu, ilişkili olduğu ve ilham aldığı coğrafyayı yansıtması açısından önemlidir. Aynı zamanda şairin şahsiyetini, bakış açısını, estetik yaşantısını, kültür düzeyini, anlam ve imgelem dünyasını gösteren bir ögedir. Şiirin somut ve soyut anlam değeri, simgesel düzeyi ve göstergeler dünyası mekândan hareketle daha iyi anlaşılabilir. Şiirde mekâna yönelim, okurun şairin ruhunu anlama ve kişisel dünyasını tanıma edimine yardımcı olur. Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin özgün şairlerinden olan Ahmet Kutsi Tecer (1921-1967), şiirlerinde mekân unsuruna yer veren isimlerin başında gelmektedir. Öğretmenlik mesleği vesilesiyle Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde bulunan sanatçı, bu coğrafyayı şiirlerinde bütünüyle yansıtmıştır. Tecer’in şiirlerinde açık-kapalı, doğal-yapay mekânlar bağlamında insanın yaşadığı çevre ve benliğini kuşatan dış dünya önemli bir yer kaplamaktadır. Bu makalede Ahmet Kutsi Tecer’in şiir külliyatı, mekân bağlamında incelenecektir. Değerlendirme, şairin öz yaşam öyküsünü, doğup büyüdüğü çevreyi, çalıştığı şehirleri içine alan bir çerçevede yapılarak şiirlerindeki mekânların sunuluş biçimleri alt başlıklar altında ele alınacaktır. Şiirlerden örnekler verilerek şairin mekân algısı yorumlanmaya çalışılacaktır. Mekân ögesinin şairin duygu dünyasına bıraktığı izlerden hareketle sanatçı kişiliğine ve şiir estetiğine katkıları tartışılacaktır. Tecer’in mekân betimlemeleri, sunumları ve tasavvurları insan, mekân ve şiir ilişkisi bağlamında irdelenecektir. Sivas başta olmak üzere, Türkiye’nin farklı şehirlerini ve bölgelerini şiirlerine taşıyan Tecer, mekân odaklı şiirlerinde gerçekçi ve gözlemci bir bakış açısıyla şiirlerini yazmıştır. Şairin yaşantısı, duygu ve düşünce dünyası da mekânın işlenişinde belirleyici olmuştur. Tecer, doğal mekânlardan düzenlenmiş mekânlara, kapalı mekânlardan açık mekânlara uzanan geniş bir uzam içerisinde okurunu karşılar. Şehirlerden köylere, evlerden odalara, yollardan sokaklara, dağlardan ovalara, kırlardan denizlere geniş bir mekân tasarrufu çerçevesinde şiirini oluşturur.Keywords
Ahmet Kutsi Tecer, şiir, mekân, Anadolu, köy, şehir.

Abstract

In literary works, space expresses the environment in which events take place and are staged and the environment where people live and interact. Space, which is one of the basic elements of novels and narratives, is also studied in poetry. The element of space in the poem is important in terms of reflecting the geography where the poet is, he has a relationship with and is inspired by it. It is also an element that indicating the poet's personality, the point of view, aesthetic experience, cultural level, and the world of meaning and imagination. The concrete and the abstract value of the poem, its symbolic level and the world of signs can be better understood from the space. In poetry, space helps the reader to understand the spirit of the poet and to recognize his personal world. Ahmet Kutsi Tecer (1921-1967), one of the original poets of Turkish poetry of the Republican era, is one of the names who include space in his poems. Due to his teaching profession, the poet, who was in various regions of Anatolia, reflected this geography in his poems. In the context of the open-closed, natural-artificial spaces in Tecer’s poems, the outer world that encompasses the environment and the selfness that people live in occupies an important place. In this paper, we discuss Ahmet Kutsi Tecer’s poetry collection in the context of space. We discuss within a framework that includes the self-life story of the poet, the environment in which he was born and grew up, the cities in which he worked, and then we argue the forms of presentation of the spaces in his poems under sub-headings. By giving examples from poems, we try to interpret the perception of space of the poet. Based on the traces left by the element of space in the world of the poet's emotion, we discuss the contribution of space to his artistic personality and poetry aesthetics. We examine Tecer’s description, presentation, and conceptions of space in the context of human, space, and poetry. Tecer, who mentions different cities and regions of Turkey in his poems, especially Sivas, wrote his space-based poems with a realistic and observing perspective. Poet’s life, his world of emotion and thought were also influential in the processing of the space. Tecer meets his readers in a wide space ranging from natural venues to arranged places, from closed spaces to metaphysical spaces. He creates his poems in a wide range of space from town to villages, from houses to rooms, from roads to streets, from mountains to plains, from countryside to seas.Keywords
Ahmet Kutsi Tecer, poetry, space, Anatolia, village, city.