INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ATTİLA İLHAN’IN ŞİİRLERİNDE DİVAN ŞİİRİ GELENEĞİNİN ETKİSİ VAR MIDIR?
(IS THERE ANY EFFECT OF DIVAN POETRY TRADITION IN THE POEMS OF ATTILA ILHAN? )

Author : Zeynep Gözde KOZLU    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 31
Page : 4816-4825
    


Summary

Divan şiiri, Türk edebiyatında yaklaşık altı asırdır etkili olmuş, çok sayıda şair yetiştirmiş, eserler üretmiş, kendisine özgü konu, biçim, ses ve söyleyiş özellikleri bulunan bir şiir geleneğidir. Ancak Türk aydınlarının ve edebiyatçılarının yüzünü Batı’ya çevirdiği yıllarda, beslenme kaynaklarını Doğu edebiyatlarından alan Divan şiiri yavaş yavaş gözden düşmeye başlar. Bununla birlikte bu kadim şiir geleneğinin tamamen ortadan kalktığını söylemek hiçbir zaman mümkün değildir. Yirminci yüzyılda dönüşüm ve yeniden yorumlanma sürecine giren divan şiiri özellikle İkinci Yeni hareketinden sonra pek çok şairin eserlerinde modern şiir unsurlarıyla bir arada kullanılarak yeni bir kompozisyon yaratılmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada yakın dönem Türk şiirinin önemli şairlerinden Attila İlhan’ın şiirlerinde divan edebiyatı geleneği izlerinin olup olmadığı araştırılacak, varsa bu unsurların nasıl yorumlandığı incelenecektir.Keywords
Modern Türk şiiri, Attila İlhan, Divan şiiri, Gelenek.

Abstract

Divan poetry has been influential in Turkish literature for nearly six centuries, has produced a large number of poets, produced works, has a special subject, style, voice and voice is a tradition of saying. However, in the years when Turkish intellectuals and writers turned their faces to the West, the Divan poem, which took its sources of nutrition from the Eastern literatures, gradually began to be discredited. Nevertheless, it is never possible to say that this ancient poetry tradition has completely disappeared. In the twentieth century, after the Second New Movement, especially in the works of many poets, a new composition was created by using modern poetry elements. In this study, it will be investigated whether there are traces of the tradition of Divan Literature in the poems of Attila İlhan, one of the most important poets of Turkish poetry of recent period.Keywords
Modern Turkish poetry, Atilla İlhan, Divan poetry, Tradition.