Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ VE BULANIK GRİ İLIŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMLERİ İLE BİR İŞGÖREN YETKİNLİKLERİ ANALİZİ
(FUZZY ANALYTIC HIERARCHY PROCESS AND FUZZY GRAY RELATIONAL ANALYSIS METHODS AN EMPLOYEE COMPETENCIES ANALYSIS )

Yazar : Ahmet SARUCAN  & Latife DEMİRCAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 31
Sayfa : 4698-4708
    


Özet

Bir organizasyonda, insan kaynakları bölümünün görevlerinden biri, işgören yetkinlikleri analizlerinin yapılmasıdır. Yetkinlikler analizi bir işgörenin, kendisini, yöneticilerini, astlarını ve iş ilişkisi olan eşdeğer seviyedeki işgöreni değerlendirmesidir. Çalışmada ilk önce, işgörenlerin performans değerlerini ölçen yetkinlikler belirlenmiştir. Daha sonra, Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci (BAHS) yöntemi ile, ağırlık değerleri hesaplanmıştır. Bulunan değerler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBBB), X Bölümünde görevli şeflerin yetkinlik puanlarının Bulanık Gri İlişkisel Analizi (BGİA) yöntemi ile bulunmasında kullanılmıştır. Bu çalışmada, BAHS ve BGİA yöntemleri birlikte kullanılarak işgören yetkinlik analizi yapılabileceği gösterilmiştir.Anahtar Kelimeler
Yetkinlik analizi, Bulanık AHS, Bulanık GİA

Abstract

In an organization, one of the duties of the human resources department is to perform employee competencies analyzes. Competencies analysis is an employee's assessment of himself, his managers, his subordinates and the equivalent employee with a business relationship. In the study, firstly, competencies to measure business performance values were determined. Then, by means of Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP) method, weight values were calculated. The values obtained were used to find the competence scores of the chiefs of the Istanbul Metropolitan Municipality, X Department by the Fuzzy Gray Relational Analysis (FGRA) method. In this study, it has been shown that employee competencies analysis can be performed by using FAHP and FGRA methods together.Keywords
Competency analysis, Fuzzy AHP, Fuzzy GRA

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri