INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ VE BULANIK GRİ İLIŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMLERİ İLE BİR İŞGÖREN YETKİNLİKLERİ ANALİZİ
(FUZZY ANALYTIC HIERARCHY PROCESS AND FUZZY GRAY RELATIONAL ANALYSIS METHODS AN EMPLOYEE COMPETENCIES ANALYSIS )

Author : Ahmet SARUCAN  & Latife DEMİRCAN  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 31
Page : 4698-4708
    


Summary

Bir organizasyonda, insan kaynakları bölümünün görevlerinden biri, işgören yetkinlikleri analizlerinin yapılmasıdır. Yetkinlikler analizi bir işgörenin, kendisini, yöneticilerini, astlarını ve iş ilişkisi olan eşdeğer seviyedeki işgöreni değerlendirmesidir. Çalışmada ilk önce, işgörenlerin performans değerlerini ölçen yetkinlikler belirlenmiştir. Daha sonra, Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci (BAHS) yöntemi ile, ağırlık değerleri hesaplanmıştır. Bulunan değerler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBBB), X Bölümünde görevli şeflerin yetkinlik puanlarının Bulanık Gri İlişkisel Analizi (BGİA) yöntemi ile bulunmasında kullanılmıştır. Bu çalışmada, BAHS ve BGİA yöntemleri birlikte kullanılarak işgören yetkinlik analizi yapılabileceği gösterilmiştir.Keywords
Yetkinlik analizi, Bulanık AHS, Bulanık GİA

Abstract

In an organization, one of the duties of the human resources department is to perform employee competencies analyzes. Competencies analysis is an employee's assessment of himself, his managers, his subordinates and the equivalent employee with a business relationship. In the study, firstly, competencies to measure business performance values were determined. Then, by means of Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP) method, weight values were calculated. The values obtained were used to find the competence scores of the chiefs of the Istanbul Metropolitan Municipality, X Department by the Fuzzy Gray Relational Analysis (FGRA) method. In this study, it has been shown that employee competencies analysis can be performed by using FAHP and FGRA methods together.Keywords
Competency analysis, Fuzzy AHP, Fuzzy GRA