INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

METAL EŞYA MAKİNE VE GEREÇ YAPI SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELERİN KÂRLILIK ORANLARININ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMİYLE KARŞILAŞTIRILMASI
(THE COMPARISON OF THE ERNING RATIOS OF INDUSTRIES OPERATING IN METAL, FURNITURE, MACHINERY AND CONSTRUCTION SECTOR BY USING MULTIPLE CRITERIA DECISION MAKING METHOD )

Author : Tuncer YILMAZ  ; Sevgül EKİNCİ & Eray AKSOY  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 31
Page : 4598-4610
    


Summary

Bu çalışmanın başlıca amacı, 2010-2016 döneminde hisse senetleri Borsa İstanbul’da (BİST) işlem gören ve verileri süreklilik arz eden Metal, Eşya, Makine, ve Gereç Yapı sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin 7 yıllık bilanço ve gelir tablosunda yer alan finansal veriler kullanılarak yıllık bazda kârlılık oranlarını çok kriterli karar verme yöntemiyle tespit edip karşılaştırmaktır. 2010-2016 döneminde BİST’ de bu sektörde 27 tane şirketin faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir. Ancak, çalışmanın inceleme döneminde yer alan 7 şirketin, bu döneme ait süreklilik arz eden verilerine ulaşılamamasından dolayı, bu şirketler analiz kapsamı dışında tutularak geriye kalan 20 işletmenin kârlılık oranlarına yer verilmiştir. Analiz aşamasına geçmeden önce 20 şirketin kârlık oranları yıllık bazda ayrı ayrı hesaplanmış, daha sonra bu oranlara çok kriterli karar verme tekniklerinden biri olan TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solutions) yöntemiyle analiz edilip elde edilen sonuçlara göre şirketlerin kârlık performansları karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.Keywords
BİST, Oran Analizi, Kârlılık, TOPSIS.

Abstract

The main objective of this study is to determine and analyze annual profitability ratios of companies which have continuous data and operate in the metal, furniture, machinery and construction equipment sector and whose stocs traded in Istanbul Stock Exchange (BİST) during the 2010-2016 period by using their annual financial statements in their 7 year balance sheets and income statements by means of multi-criteria decision making. During 2010-2016 period, 27 companies in this sector have been operating in BİST. However, since the continuous data of 7 companies in this period could not be obtained, these companies were excluded from the scope of analysis and the profitability rates of the remaining 20 companies were included in this study. Profitability ratios of 20 companies were calculated separately on an annual basis before the analysis stage and then the profitability performances of the companies were presented comparatively according to the results obtained by TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solutions).Keywords
BIST, Ratio Analysis, Profitability, TOPSIS.