INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

TÜRKİYE VE DÜNYA’DA SAĞLIK TURİZMİNİNE GENEL BİR BAKIŞ
(GENERAL OVERVIEW OF HEALTH TOURISM IN TURKEY AND THE WORLD )

Author : Mehmet ÖZATA  ; Zeliha ASİLKAN ; Meryem ÇANKAYA & Emre SUZUK  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 31
Page : 4611-4619
    


Summary

Sağlık turizmi; Sağlığına kavuşmak, var olan sağlığını geliştirmek ve rehabilitasyon hizmetlerinden faydalanmak amacıyla kişinin yaşamış olduğu ülkeden başka bir ülkeyi tercih etmesi durumudur. Günümüzde kendine geniş yer bulan Sağlık Turizmi, ülkemizde son yıllarda Sağlık Bakanlığı’nın da katkılarıyla popüler bir alan olmuştur. 2008 yılında ülkemizde sağlık hizmeti alan uluslararası hasta sayısı 74.093 iken 2015 yılında bu sayı 392.950' ye yükselerek yaklaşık 5,3 kat artmıştır. Ülkemizde sağlık turizmi için tercih edilen ilk üç şehir sırasıyla İstanbul, Ankara ve Antalya olarak tespit edilmiştir. Bu çalışma sağlık turizminin tanımı, kapsamı ve dünya genelindeki durumunun yanında Türkiye’nin son dönemde bu alanda yaşadığı gelişmeleri, hedeflerini, güncel verilerle mevcut durumunun incelenmesini amaçlamıştır. Türkiye’nin sağlık turizmindeki durumu değerlendirilmiş, elde edilen verilerle sektördeki güçlü ve zayıf yönleri, karşılaştığı fırsat ve tehditler SWOT analiziyle incelenmiştir. Gelişmiş bir sağlık teknolojisine ve kalifiye ve yetişmiş sağlık insan gücüne sahip olması en belirgin avantajıyken bu personelin yabancı dil bilmemesi en büyük handikap olmaktadır. Yine bu çalışmamızda Türkiye’nin sağlık turizmi alanında kendini geliştirebileceği noktalara değinilmiştir. Ayrıca bu kongrede birçok ülkeden gelen yabancı katılımcılara da ülkemizdeki sağlık turizmi hakkında farkındalık oluşturmak amaçlanmaktadır.



Keywords
Sağlık, Turizm, Sağlık Turizmi

Abstract

Health tourism is someone to prefer another country than the country the person lives in for the purpose of recuperation, improving wellness and benefiting from rehabilitation services. In recent years, health tourism, which is a trending topic in worlds agenda, has become a popular field in our country attended by the Ministry of Health. Number of international patients who receives health care services in Turkey at the year of 2008 was 74.093, this number raised to 392.950 in the year of 2015. 5.3 times of growth is seen in 7 years. The first 3 preferred cities are designated as Istanbul, Ankara and Antalya. This project aims to investigate the definition of health tourism, its scope and its global state as well as Turkey’s latest enhancements and goals in this domain and examination of Turkey’s current position based on latest’s available data. Turkey’s state in health tourism has been evaluated, by the obtained datas, strength and weaknesses in the sector, opportunities and threats they face examined with SWOT analysis. Most obvious advantage of Turkey is having an improved technology and qualified human power but the biggest handicap is that these staffs do not speak a foreign language. Areas that could be improved has been pointed out too. In addition, it is aimed to raise awareness about health tourism in our country with foreign participation from many countries in this congress.



Keywords
Health, Tourism, Health Tourism