Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BAĞLAÇ İŞLEVLİ BİR BİRİM: BİLEMEDİN / BİLEMEDİNİZ
(A UNIT WITH CONJUNCTION FUNCTION: BİLEMEDİN / BİLEMEDİNİZ )

Yazar : Nigâr Oturakçı ORBAY    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 32
Sayfa : 268-276
    


Özet

Sözcük öbekleri, oluşumları itibariyle genellikle biri “yardımcı”, diğeri “esas / asıl / baş” olan iki unsurdan meydana gelir. Bunun yanında unsurları birbirine denk olan sözcük öbekleri de vardır. Bağlama öbekleri de unsurları birbirine denk olan sözcük öbekleri arasında yer alır. Bilemedin / bilemediniz bağlacı, bağlaç işlevli diğer birimler gibi sözcükleri, sözcük öbeklerini, tümceleri ya da sözcük öbeğinin bir unsuru içinde yer alan eş değer görevdeki iki unsuru birbirine bağlar. Bu çalışmada, bilemedin / bilemediniz bağlaç işlevli biriminin oluşturduğu bağlama öbeğinin sözdizimsel ve anlam özellikleri ele alınmıştır. Bilemedin / bilemediniz, sözdizimsel olarak sözcükleri birbirine bağlamasının yanında, sözcük öbeklerinden daha çok “sayı öbekleri” ve sayı sıfatlarından oluşan “sıfat tamlamaları”nı birbirine bağlamıştır. Ayrıca, ilgili bağlaç işlevli birimin “edat öbeği”, “çıkma öbeği”, “isim tamlaması” ve “sıfat tamlaması” gibi sözcük öbeklerinde yer alan eş değer görevdeki iki unsuru birbirine bağlaması üzerinde durulmuştur. Daha çok sayıları ya da sayısal değerdeki ifadeleri bağlayan bilemedin / bilemediniz, anlam yönüyle, “tahmin yürütme” ve “gerçekleşme olasılığı en yüksek olanı bildirme” için kullanılmıştır.Anahtar Kelimeler
bilemedin / bilemediniz, bağlaç, işlev, sözdizimi, anlam

Abstract

Lexical phrases consist of two elements such as “supportive” and the others as “main / head”. In addition, there are a number of phrases whose elements are identical. Conjunctional phrases are also considered among the lexical phrases whose elements are identical. Same as other units which have a conjuction function, conjuction of bilemedin / bilemediniz binds words, phrases, sentences, or two equivalent elements in an element of a phrase. In this study, the syntactic and semantic features of conjunctional phrase with bilemedin / bilemediniz are discussed. Besides linking words syntactically, bilemedin / bilemediniz has connected with “number phrases” and "adjectival determinative groups" which consists numeral adjectives. In addition, it has also been emphasized that the two identical elements of “prepositional phrase”, “ablative phrase”, “noun phrase” and “adjectival determinative groups” connect together as conjunction unit in this study. Further, bilemedin / bilemediniz, wherein the plurality of numerical values or expressions linking, meaning aspect, "guessing" and "reporting the highest probability of realization" was used.Keywords
bilemedin / bilemediniz, conjunction, function, syntax, semantic

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri