INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

DÜŞÜK İNSANİ GELİŞMEYE SAHİP OLAN ÜLKELERİN CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF GENDER INEQUALITY OF COUNTRIES WITH LOW HUMAN DEVELOPMENT )

Author : Gülsüm Şeyma KOCA    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 31
Page : 4620-4627
    


Summary

Çalışmanın amacı, insani gelişim seviyesi düşük olan ülkelerdeki, cinsiyet eşitsizliğini, çeşitli boyutlar temel alınarak (iş gücüne katılım, ekonomik liderlik, politik liderlik, eğitim, sağlık ve mezuniyet deresine göre oranlar) incelemektir. Araştırmanın evreni, 23 ülkeden (Benin, Burkina Faso, Burundi, Çad, Etiyopya, Gambiya, Gine, Lesotho, Liberya, Madagaskar, Malavi, Mali, Moritanya, Mozambik, Nijer, Nijerya, Ruanda, Senegal, Suriye, Tanzanya, Uganda, Yemen, Zimbabve oluşmaktadır. Örneklemi ise en düşük insani gelişim düzeyine sahip on ülke (Burundi, Burkina Faso, Çad, Gambiya, Gine, Liberya, Mali, Mozambik, Nijer, Yemen)’dir. Çalışma ele alınan ülkelerde; politik liderlik, işgücüne katılım, ekonomik liderlik ve eğitim alanlarında, cinsiyet eşitsizliğinin arttığı sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Cinsiyet Eşitsizliği, Küresel Cinsiyet Uçurumu, İnsani Gelişim Endeksi, Düşük İnsani Gelişim, Ülkeler.

Abstract

The aim of the study is to examine gender inequality in countries with low levels of human development based on various dimensions (labor force participation, economic leadership, political leadership, education, health and graduation rates). The universe of research; It consists of 23 countries (Benin, Burkina Faso, Burundi, Chad, Ethiopia, Gambia, Guinea, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambique, Niger, Nigeria, Rwanda, Senegal, Syria, Tanzania, Uganda, Yemen, Zimbabwe. The sample of the study is ten countries (Burundi, Burkina Faso, Chad, Gambia, Guinea, Liberia, Mali, Mozambique, Niger, Yemen) with the lowest level of human development. In the countries covered in the study, ıt was concluded that gender inequality has increased in political leadership, labor force participation, economic leadership and education dimensions.Keywords
Gender Inequality, Global Gender Gap, Human Development Index, Low Human Development, Countries.