INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

GENÇLERİN İBADETHANE VE DİN GÖREVLİLERİ HAKKINDAKİ GENEL GÖRÜŞLERİNE AİT BİR DURUM TESPİTİ (BURSA İLİ ÖRNEĞİ)
(A CASE STUDY ON THE YOUNG PEOPLE'S GENERAL VIEWS ON THE PLACE OF WORSHIP AND RELIGION (BURSA PROVINCE CASE) )

Author : Berrin SARITUNÇ    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 30
Page : 4511-4520
    


Summary

Din hizmetlerinin verimli ve kaliteli bir şekilde yürütülmesi, en başta din görevlilerinin mesleki bilgi ve genel kültür açısından iyi yetişmiş olmasına bağlıdır. Halkla sürekli olarak yüz yüze olmaları ve doğrudan iletişim kurmaları, din görevlilerini toplumun manevi imarında ön plana çıkarmaktadır. Bu nedenle din görevliliği gibi çok önemli bir göreve aday olanların mesleki bilgi, beceri ve genel kültür bakımından iyi yetişmeleri, hem kurumsal açıdan hem de toplumsal açıdan son derece önemlidir. Böylesine önemli bir görevi icra etme konumunda bulunan kimselerin mesleki yeterlilikleri, ihtiyaçları ve beklentileri zaman zaman yapılacak olan alan araştırmaları ile tespit edilmelidir. Bununla birlikte gelişen teknoloji ve gençler üzerindeki medyanın kitle iletişim araçlarının etkisi ile gençleri uyaran bilgi aktarımı sağlayan pek çok unsur bulunmaktadır. İşte bu noktada özellikle din görevlilerinin mesleki yeterlilikleri yanında kullandıkları dilin, iletişim kanallarının da etkisi artmaktadır. Ayrıca gençleri etkileyen sosyal medyanın daha aktif ve etkili bir şekilde kullanımı, gençlerin beklentileri üzerindeki durumu hakkında da bir durum tespiti yapılmalıdır. Bu çalışmanın amacı gençlerin camilerle ilgili görüşlerini tespit etmektir. Çalışmamız nitel bir araştırmadır. Araştırma grubu 18-24 yaş arası eğitim hayatına devam eden kendini dindar ve dini pratikleri yerine getiren olarak ifade eden gençlerden oluşmuştur. Araştırmaya 36 kişi katılmıştır. 2018 yılında yapılan görüşmeler, içerik analizi tekniğiyle analiz edilmiştir. Katılımcıların bir kısmı camilerdeki uygulamaları ve gençlerle iletişimini olumlu bulurken, camilerdeki fiziki şartlar, camilerdeki işleyiş ve ortam, din görevlilerinin nitelikleri yönüyle eleştiride bulunulmuş, yeni yaklaşımlara da ihtiyaç duyulduğu da ifade edilmiştir.Keywords
Gençlik, İbadet, İletişim, Din, İbadethane

Abstract

Efficient and quality execution of religious services depends primarily on the good knowledge of religious staff in terms of professional knowledge and general culture. The fact that they are face to face and communicate directly with the public makes the religious officials to stand out in the spiritual development of the society. For this reason, it is very important both for the institutional and social aspects that the candidates who are very important for religious duty, such as professional knowledge, skills and general culture, are well educated. The occupational competencies, needs and expectations of persons who are in a position to perform such an important task should be determined through field surveys from time to time. However, there are many elements that provide information transfer that stimulates young people with the effect of mass media and media on developing technology and youth. At this point, the influence of the communication channels of the language they use besides the occupational competences of religious officials is increasing. In addition, a more active and effective use of social media affecting young people and a situation about young people's expectations should be determined. The aim of this study is to determine the views of young people on mosques. Our study is a qualitative research. The research group consisted of young people between the ages of 18 and 24 who expressed their religious and religious practices. 36 people participated in the study. Interviews conducted in 2018 were analyzed by content analysis technique. While some of the participants found the practices in mosques and their communication with young people positive, the physical conditions in mosques, the functioning and environment in mosques, criticism of the qualities of the religious officials, and the need for new approaches were also expressedKeywords
Youth, Worship, Communication, Religion, Place of Worship

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved