INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

MOBİL PAZARLAMA ÜZERİNE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİNE YÖNELİK İÇERİK ANALİZİ
(CONTENT ANALYSIS FOR GRADUATE THESIS ABOUT MOBILE MARKETING )

Author : Esra ÖZKAN PİR    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 31
Page : 4833-4840
    


Summary

Teknolojik gelişmeler hayatı gittikçe değiştirmektedir. Bireylerin bu teknolojik gelişmeler karşısında onu algılaması ve ona adapte olması ise bir o kadar hızlı gerçekleşmektedir. Bu değişiklikler ve dönüşümler toplumları farklılaştırmaktadır ve küresel atmosfer artık tüm dünyayı sarmış durumdadır. Günümüzde mobil pazarlamanın sürekli gelişim göstermekte ve güncellenmekte olması da gelecek zamanlarda bu uygulamaların çok daha önem kazanacağı varsayımına neden olmakta ve konu ile ilgili araştırma yapılmasını gerekli kılmaktadır. Günümüzde iletişimin ve iletişim teknolojilerinin büyük hızla gelişmesi bireylerin web araçlarını ve interneti daha çok kullanmasına neden olmaktadır. Mobil pazarlama, dünyada uzun süredir kullanılmasına rağmen Türkiye’de son on senedir kullanılan bir pazarlama şeklidir. Bu çalışmada, mobil pazarlama konusunda 2007 ve 2017 yılları arasında yapılmış 27 lisansüstü tezinin (yüksek lisans ve doktora) incelenerek analiz edilmesi, özetlenmesi ve elde edilen bulgular yönüyle konuya dikkat çekilmesidir. Çalışma kapsamında mobil pazarlama konusu kavramsal açıdan irdelenerek niteliksel araştırma yöntemi olan içerik analizi ile analiz edilmiştir. Böylece incelenmeye başladığı ilk yıldan günümüze kadar (son on on yılda) gerçekleştirilen tez çalışmalarının ortak noktaları belirlenmiştir. Veriler tez çalışmalarının yapıldığı yıllar, ana bilim dalları, enstitü ve danışmanlar, araştırmanın yapıldığı bölgeler ve üniversiteler, tez türü, tezin dili şeklindeki bilgiler MS Excel programı kullanılarak tablolar halinde sunulmaktadır Konu üzerine oldukça az sayıda tez çalışmasının yapılmış olduğu tespit edilerek incelenen çalışmaların çoğunluğu işletme bölümünde gerçekleştiği ve diğer alanlarda sınırlı sayıda kaldığı; çoğunlukla yüksek lisans düzeyinde yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Mobil pazarlama konusunun daha iyi anlaşılabilmesi için gereken araştırmaların arttırılması, farklı konular ile ilişkilendirilmesi gerekmektedir.Keywords
pazarlama, mobil pazarlama, içerik analizi

Abstract

Technological developments are changing life more and more. The fact that individuals perceive and adapt to it in the face of these technological developments takes place as quickly as possible. These changes and transformations differentiate societies and the global atmosphere is now surrounded by the whole world. Nowadays, mobile marketing is constantly improving and updating and this assumption will be more important in future times and this necessitates research. Today, the rapid development of communication and communication technologies causes individuals to use web tools and the Internet more. Mobile marketing, despite the use of a long time in the world in the last ten years is a marketing term used in Turkey. In this study, 27 graduate theses (masters and doctorate) which were conducted between 2007 and 2017 in mobile marketing were analyzed, summarized and drawn attention to the findings. Within the scope of the study, the subject of mobile marketing is analyzed with content analysis which is a qualitative research method. Thus, the common points of the thesis studies which were carried out from the first year to the present (last decade) have been determined. The data is presented in tables using the MS Excel program, the years in which the thesis studies are done, the main disciplines, institutes and consultants, the regions where the research is conducted and the universities, the thesis type and the language of the thesis. It has been determined that few studies have been conducted on the subject and most of the studies examined have been realized in the department of business administration and limited in other areas; mostly at graduate level. In order to better understand the issue of mobile marketing, it is necessary to increase the research required and to be associated with different subjects.Keywords
marketing, mobile marketing, content analysis