Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İŞLETME ÇALIŞANLARININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
(INVESTİGATİON OF THE VİEWS OF THE EMPLOYEES OF KOCAELİ UNİVERSİTY ON THE OCCUPATİONAL HEALTH AND SAFETY PRACTİCES )

Yazar : Ömer GÜNGÖR  ; Öznur GÖKKAYA & Barış DEMİR  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 31
Sayfa : 4769-4775
    


Özet

İş sağlığı ve güvenli çalışanların sağlık ve güvenlik konularını ele alan ve her geçen gün önemi daha fazla hissedilen bir alandır. Bu araştırma iktisadi işletme çalışanlarının iş sağılığı ve güvenliği uygulamalarına yönelik görüşlerinin belirlenmesi ve bu görüşlerin değişkenlere göre istatistiki olarak anlamlı olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla yapılmıştır. Betimsel tarama modeli bağlamında yürütülen çalışmada araştırma grubu, Kocaeli Üniversitesi iktisadi işletmesinin 132 çalışanından oluşmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak “iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ölçeği” (İSGUÖ) kullanılmıştır. Çalışanların memnuniyet ölçeklerine verdikleri cevapların cinsiyetlerine, yaşlarına, eğitim durumlarına ve iş güvenliği eğitimi alma durumuna göre değişim gösterip göstermediğini araştırmak üzere demografik özelliklerle karşılaştırmalar, t-testi ve ANOVA testi ile yapılmıştır. Araştırma sonucunda çalışanların iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına yönelik görüşlerinin bazı değişkenlere göre farklılık gösterdiği görülmüştür.Anahtar Kelimeler
İş sağlığı ve güvenliği, Üniversite, İktisadi işletme

Abstract

Occupational health and safety of the health and safety of employees is a field that is more and more felt in dealing with health issues. This research was carried out to determine the opinions of the employees of economic enterprises on occupational health and safety practices and to determine whether these opinions were statistically significant according to the variables. In the study conducted in the context of the descriptive survey model, the research group consisted of 132 employees of the Kocaeli University economic enterprise. In the study, ve occupational health and safety practices scale (OHSPS) was used as data collection tool. The comparisons with demographic characteristics were made by t-test and ANOVA test in order to investigate whether employees' responses to satisfaction scales vary according to their gender, age, educational status and occupational safety education. As a result of the study, it is seen that the opinions of the employees about occupational health and safety practices vary according to some variables.Keywords
Keywords: Occupational health and safety, University, Business

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri