INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İŞLETME ÇALIŞANLARININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
(INVESTİGATİON OF THE VİEWS OF THE EMPLOYEES OF KOCAELİ UNİVERSİTY ON THE OCCUPATİONAL HEALTH AND SAFETY PRACTİCES )

Author : Ömer GÜNGÖR  ; Öznur GÖKKAYA & Barış DEMİR  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 31
Page : 4769-4775
    


Summary

İş sağlığı ve güvenli çalışanların sağlık ve güvenlik konularını ele alan ve her geçen gün önemi daha fazla hissedilen bir alandır. Bu araştırma iktisadi işletme çalışanlarının iş sağılığı ve güvenliği uygulamalarına yönelik görüşlerinin belirlenmesi ve bu görüşlerin değişkenlere göre istatistiki olarak anlamlı olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla yapılmıştır. Betimsel tarama modeli bağlamında yürütülen çalışmada araştırma grubu, Kocaeli Üniversitesi iktisadi işletmesinin 132 çalışanından oluşmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak “iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ölçeği” (İSGUÖ) kullanılmıştır. Çalışanların memnuniyet ölçeklerine verdikleri cevapların cinsiyetlerine, yaşlarına, eğitim durumlarına ve iş güvenliği eğitimi alma durumuna göre değişim gösterip göstermediğini araştırmak üzere demografik özelliklerle karşılaştırmalar, t-testi ve ANOVA testi ile yapılmıştır. Araştırma sonucunda çalışanların iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına yönelik görüşlerinin bazı değişkenlere göre farklılık gösterdiği görülmüştür.Keywords
İş sağlığı ve güvenliği, Üniversite, İktisadi işletme

Abstract

Occupational health and safety of the health and safety of employees is a field that is more and more felt in dealing with health issues. This research was carried out to determine the opinions of the employees of economic enterprises on occupational health and safety practices and to determine whether these opinions were statistically significant according to the variables. In the study conducted in the context of the descriptive survey model, the research group consisted of 132 employees of the Kocaeli University economic enterprise. In the study, ve occupational health and safety practices scale (OHSPS) was used as data collection tool. The comparisons with demographic characteristics were made by t-test and ANOVA test in order to investigate whether employees' responses to satisfaction scales vary according to their gender, age, educational status and occupational safety education. As a result of the study, it is seen that the opinions of the employees about occupational health and safety practices vary according to some variables.Keywords
Keywords: Occupational health and safety, University, Business