INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

AKADEMİSYENLERİN TOPLUMSAL CİNSİYET İLE İLGİLİ TUTUM VE ALGILARI: TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
(ATTİTUDES AND PERCEPTİONS OF ACADEMİCİANS ON GENDER: A CASE OF TOKAT GAZİOSMANPAŞA UNİVERSİTY )

Author : Behçet KALDIK    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 31
Page : 4803-4815
    


Summary

Toplumsal yaşamda, geleneksel ve patriarkal toplumsal yapının bireylere yüklediği anlamlar farklılık göstermektedir. Kadınlık ve erkeklik toplumsal cinsiyet rollerinin eşit bir düzlemde değerlendirildiği söylenemez. Dolayısıyla, bu çalışmanın amacı akademisyenlerin toplumsal cinsiyetle ilgili tutum ve algılarını belirlemektir. Bu kapsamda, Tokat Gaziosmanpaşa üniversitesinde çalışan akademisyenler çalışmanın evrenini oluşturmaktadır. Farklı birimlerde çalışan akademisyenlere Sosyo-demografik bilgi formu, Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeği, Aile ve Evlilik Hakkında Geleneksel İnançlar Ölçeği ve Evlilik Hakkında Ataerkil İnançlar Ölçeği uygulanarak veriler elde edilmiştir. Veriler bağımsız iki örneklem t-testi ve tek yönlü varyans analizi ile test edilmiştir. Sonuca göre, genel olarak katılımcıların toplumsal cinsiyet algısı puanlarının ortalamanın üzerinde olduğu görülmüştür. Yaygın algının toplumsal cinsiyet eşitliği ekseninde olduğu tespit edilmiştir. Ancak, cinsiyete, çalıştıkları birime ve doğum yerine göre farklılıklar bulunmuştur.Keywords
Toplumsal cinsiyet, akademisyenler, toplumsal cinsiyet eşitliği, patriarkal

Abstract

In social life, the traditional and patriarchal social structure attributes various meanings to individuals. It is not possible to state that feminine and masculine gender roles are assumed equal. Hence, this study aims to determine the attitudes and perceptions of academicians on gender. In this context, the study population consisted of the academicians working at Tokat Gaziosmanpaşa University. The data were obtained by applying the socio-demographic information form, the Gender Perception Scale, the Traditional Beliefs on Family and Marriage Scale and the Patriarchal Beliefs on Marriage Scale to academicians working at various departments. The data were tested by independent samples t-test for two groups and one-way analysis of variance. According to the results, it was generally observed that the gender perception scores of the participants were above the average. It was found that widespread perception is on the axis of gender equality. However, there were differences according to their gender, department and place of birth.Keywords
Gender, academicians, gender equality, patriarchal