Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AKADEMİSYENLERİN TOPLUMSAL CİNSİYET İLE İLGİLİ TUTUM VE ALGILARI: TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
(ATTİTUDES AND PERCEPTİONS OF ACADEMİCİANS ON GENDER: A CASE OF TOKAT GAZİOSMANPAŞA UNİVERSİTY )

Yazar : Behçet KALDIK    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 31
Sayfa : 4803-4815
    


Özet

Toplumsal yaşamda, geleneksel ve patriarkal toplumsal yapının bireylere yüklediği anlamlar farklılık göstermektedir. Kadınlık ve erkeklik toplumsal cinsiyet rollerinin eşit bir düzlemde değerlendirildiği söylenemez. Dolayısıyla, bu çalışmanın amacı akademisyenlerin toplumsal cinsiyetle ilgili tutum ve algılarını belirlemektir. Bu kapsamda, Tokat Gaziosmanpaşa üniversitesinde çalışan akademisyenler çalışmanın evrenini oluşturmaktadır. Farklı birimlerde çalışan akademisyenlere Sosyo-demografik bilgi formu, Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeği, Aile ve Evlilik Hakkında Geleneksel İnançlar Ölçeği ve Evlilik Hakkında Ataerkil İnançlar Ölçeği uygulanarak veriler elde edilmiştir. Veriler bağımsız iki örneklem t-testi ve tek yönlü varyans analizi ile test edilmiştir. Sonuca göre, genel olarak katılımcıların toplumsal cinsiyet algısı puanlarının ortalamanın üzerinde olduğu görülmüştür. Yaygın algının toplumsal cinsiyet eşitliği ekseninde olduğu tespit edilmiştir. Ancak, cinsiyete, çalıştıkları birime ve doğum yerine göre farklılıklar bulunmuştur.Anahtar Kelimeler
Toplumsal cinsiyet, akademisyenler, toplumsal cinsiyet eşitliği, patriarkal

Abstract

In social life, the traditional and patriarchal social structure attributes various meanings to individuals. It is not possible to state that feminine and masculine gender roles are assumed equal. Hence, this study aims to determine the attitudes and perceptions of academicians on gender. In this context, the study population consisted of the academicians working at Tokat Gaziosmanpaşa University. The data were obtained by applying the socio-demographic information form, the Gender Perception Scale, the Traditional Beliefs on Family and Marriage Scale and the Patriarchal Beliefs on Marriage Scale to academicians working at various departments. The data were tested by independent samples t-test for two groups and one-way analysis of variance. According to the results, it was generally observed that the gender perception scores of the participants were above the average. It was found that widespread perception is on the axis of gender equality. However, there were differences according to their gender, department and place of birth.Keywords
Gender, academicians, gender equality, patriarchal

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri