INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

PAZARLAMA “OYUN”A GELDİ: PAZARLAMADA OYUNLAŞTIRMA YAKLAŞIMI VE ÖRNEKLERİ
(MARKETING CAME TO “GAME”: GAMIFICATION APPROACH AND EXAMPLES IN MARKETING )

Author : Selin BİTİRİM OKMEYDAN    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 31
Page : 4750-4768
    


Summary

Oyun, tarih boyunca insanlar ve tüm canlılar için ortak bir eylem olmuştur ve sahip olduğu işlevler nedeniyle oyun fikrinden çok sayıda yeni kavram türetilmiştir. Son yıllarda bu kavramlar arasında en dikkat çekici olanlardan biri oyunlaştırmadır. Oyunlaştırma, oyun fikrinin ve bir oyun tasarımında gerekli olan tüm öğelerin, iş süreçlerine uygulanmasını ve bu süreçlerin daha fazla katılım ve artan motivasyonla daha eğlenceli bir hale gelmesini ifade etmektedir. Günümüzde oyunlaştırma, dünyanın önde gelen işletmelerinde de yeni bir pazarlama yaklaşımı olarak uygulanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, oyunlaştırmayı ve temel öğelerini açıklayarak pazarlamada oyunlaştırma yaklaşımının kullanımına odaklanmaktır. Bu amaç doğrultusunda, pazarlamada oyunlaştırma kullanımının nedenleri ve etkileri çeşitli örnekler üzerinden sunulmuştur. Literatür taramasına dayalı bu çalışmanın sonucunda, oyunlaştırmanın pazarlamada yeni bir yaklaşım olarak kullanıldığı ve hem çalışanlar hem de markalar açısından çeşitli fırsatlar taşıdığı saptanmıştır. Bu saptamalar, oyunlaştırmaya yönelik gelecek öngörüleri bağlamında değerlendirilip yorumlanmıştır.Keywords
Oyun, Oyunlaştırma, Oyunlaştırmanın Öğeleri, Pazarlama

Abstract

Throughout the history, game has been a common action for people and for all living things. Many new concepts have been derived based on the idea of games, due to its’ various functions. Recently, one of these concepts that strike attention is gamification. Gamification indicates the application of the game idea and all items necessary for a game design to business processes. In this way, these processes become more fun with higher levels of participation and motivation. Currently, gamification is being applied as a new marketing approach by world’s leading companies as well. The aim of this study is to define gamification and its main functions, within the perspective of marketing. For this purpose, the use of gamification and its effects in marketing have been presented. As a result of this literature review study, it has been determined that gamification is used as a new approach in marketing and provides various opportunities for both employees and brands. In this paper, these findings were evaluated and interpreted by presenting provisions for the future of gamification.Keywords
Game, Gamification, Elements of Gamification, Marketing