INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

SANAT TURİZMİ AÇISINDAN MÜZE EVLER: ZEKİ MÜREN SANAT MÜZESİ ÖRNEĞİ
(PERSPECTIVE OF MUSEUM HOUSES IN ART TOURISM: THE SAMPLE OF THE ZEKI MUREN ART MUSEUM )

Author : Gizem ÖZGÜREL  & Kadir BAYSAL  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 31
Page : 4727-4741
    


Summary

Sanat turizmi; kültür turizminin bir alt kümesi olarak, kültür ve sanatı turizm çatısı altında birleştirmektedir. Sanat, sanatçı ve eserleri, sanatsever turistlerde seyahat motivasyonu yaratmakta, turizm aktiviteleri içerisinde yerini bulan sanatsal ziyaretler sanat turizminin inceleme konusu yapılmaktadır. Kültür ve sanatın turizm amaçlı uygulamalarından oluşan sanat turizminin; destinasyonlar, müzeler, müze evler, galeriler, sanatseverler ve turizm sektörü açısından özel ve önemli bir yeri bulunmaktadır. Çalışma kapsamında sanat turizmi, müze evlerin turizmdeki yeri ve önemi başlıklarına değinilmiş, Muğla ili Bodrum ilçesindeki Zeki Müren Sanat Müzesi nitel araştırma yöntemlerinden örnek olay (vaka çalışması) yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulardan bazıları şunlardır: Sanatçının kendi evi müzeleştirilerek 8 Temmuz 2000 tarihinde açılmıştır. Evde sanatçıya ait ev eşyaları, arabası, sahne kostümleri, takıları, fotoğrafları, çizdiği tablolar, ödülleri, özel eşyaları, plakları, hayranlarından gelen mektuplar, gazete kupürleri vb. çok sayıda eser ve materyal sergilenmektedir. Zeki Müren Sanat Müzesi’ni 2018 yılında (Ocak-Kasım) 70.948 turist ziyaret etmiştirKeywords
Sanat, Sanat Turizmi, Müze, Müze Evler, Zeki Müren Sanat Müzesi

Abstract

Art tourism, as a subset of cultural tourism, combines culture and art within the framework of tourism. Art, artist and his works create a motivation for art-lovers in terms of travelling, and artistic visits that take place in tourism activities are examined in the field of art tourism. Art tourism, consisting of culture and art tourism practices, has a special and important place in terms of destinations, museums, museum houses, galleries, artists and tourism sector. Within the scope of the study, art tourism, the place and importance of museum houses in tourism were mentioned and Zeki Müren Art Museum in the Bodrum district of Muğla was investigated by using case study method. Some of the findings obtained from the research are as follows: The artist's own house was opened on 8 July 2000 with the purpose of becoming a museum. Household items belonging to the artist, car, stage costumes, jewelry, photographs, paintings, awards, special items, plaques, letters from fans, press clippings, a large number of works and materials, etc. are exhibited. In 2018 (January-November), 70,948 tourists visited the Zeki Müren Art MuseumKeywords
Art, Art tourism, Museum, Museum houses, Zeki Müren Art Museum