Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ADAY ÖĞRETMENLERİN ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SÜRECİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (BATMAN İLİ ÖRNEĞİ)
(THE VIEWS OF THE CANDIDATE TEACHERS REGARDING THE PROCESS OF REMOVAL OF CANDIDACY (THE EXAMPLE OF BATMAN PROVINCE) )

Yazar : Fehmi DEMİR  & Barış YAMAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 32
Sayfa : 01-08
    


Özet

Öğretmenliğe yeni başlayan öğretmenlerin yetişme sürecinde nitelikli bir şekilde yetişip yetişmedikleri merak edilen bir sorudur. Bu sorunla bağlantılı olarak araştırmanın amacı, aday öğretmen yetiştirme sürecine ilişkin aday öğretmenlerin görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırma, nitel araştırma desenlerinden durum çalışması olarak tasarlanmıştır. Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışma grubu ise 2015-2016 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde Batman il merkezinde farklı okullarda görev yapan 12 aday öğretmenlerdir. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış gözlem formu kullanılarak elde edilmiştir. Elde edilen veriler, betimsel analiz ve içerik analizi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre aday öğretmenler, okul müdürünün ve danışman öğretmenin değerlendirmelerini kısmen yeterli olarak değerlendirmekle beraber çoğunlukla yetersiz olarak değerlendirmiştir. Eğitim müfettişi veya eğitim uzmanının değerlendirmesini ile yazılı ve sözlü sınavı da gereksiz olarak değerlendirmiştir.Anahtar Kelimeler
aday öğretmen, aday öğretmenlik süreci, değerlendirme

Abstract

Whether teachers who are newly starting their career are being trained in a qualified way during the process of training is a question that raises curiosity. The aim of the study in connection with this problem is to reveal the views of the candidate teachers regarding the process of removal of candidacy. The study has been designed as a case study of qualitative research designs. In the study, easily accessible sampling method from purposive sampling methods was used. The study group consists of 12 teacher candidates working in different schools in the province of Batman in the second semester of the 2015-2016 academic year. The study data were obtained using a semi-structured observation form. The data obtained were analyzed by descriptive analysis and content analysis. According to the results of the research, teacher candidates mostly evaluated the evaluation of school headmaster and the supervisor teacher as insufficient, even if they consider it partially adequate. They considered the evaluation of the education inspector or educational expert and written and oral examination unnecessary.Keywords
teacher candidate, candidate teaching process, evaluation

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri