Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YAŞAMIN ANLAMI VE YAŞAMIN AMACI DEĞİŞKENLERİNİN ÖLÜM KAYGISINI YORDAMALARI ÜZERİNE BİR MODEL DENEMESİ
(A MODEL EXPERIMENT ON THE MEANING OF LIFE AND PURPOSE OF LIFE VARIABLES, DEATH ANXIETY PROCEDURES )

Yazar : Füsun EKŞİ  ; Nesrullah OKAN; Büşra KÖKÇAM & Halil EKŞİ  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 32
Sayfa : 72-84
    


Özet

Bu çalışmanın temel amacı, üniversite öğrencilerinin yaşam anlamlarının ve yaşam amaçlarının ölüm kaygılarını yordama düzeylerini belirlemektir. Çalışmada veri toplamak için üç ölçek kullanılmıştır. Üniversite öğrencilerinin yaşam anlamını ölçmek için; Akın ve Taş tarafından geliştirilen Yaşam Anlamı Ölçeği, Yaşam Amaçlarını ölçmek için; İlhan, T. Tarafından geliştirilen Yaşam Amaçları Ölçeği Kısa Formu ve ölüm kaygılarını ölçmek için ise; uyarlaması Yıldız, M. ve Karaca, F. tarafından yapılmış olan Thorson-Powell Ölüm Kaygısı Ölçeği kullanılmıştır. Evreni temsilen yeterli sayıda örnekleme ulaşılmış ve 355 öğrencinin cevapları analizlerde dikkate alınmıştır. Bunun sonucunda veriler SPSS 22 ve AMOS 20 Paket programlarında analize tabi tutulmuş ve gerekli analizler yapılmıştır. Öncelikle fark testi analizleri yapılmıştır (cinsiyet, bölüm, sınıf). Bu analizlerden sonra çalışmanın asıl amacı olan, öğrencilerin ölüm kaygılarını yordamada yaşamın anlamı ve yaşamın amacı değişkenlerinin etkilerinin incelenmesi düzeylerine bakılmıştır. Analiz sonucunda, yaşamın anlamı ve yaşamın amacı değişkenleri ile ölüm kaygısı arasında doğru orantılı anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Daha sonra çalışma ilgili literatür ile desteklenmiş ve çalışmaya son hali verilmiştir.Anahtar Kelimeler
Yaşamın Anlamı, Yaşamın Amacı, Ölüm Kaygısı

Abstract

The main purpose of this study is to determine the predictions of life concerns and life goals of university students for death anxiety. Three scales were used to collect data. To measure the meaning of life of university students; Life Meaning Scale, developed by Akin and Tas, to measure life goals; İlhan, T. Developed by the short form of Life Aims Scale and to measure death concerns; The adaptation of the Thorson-Powell Death Anxiety Scale, which was made by Yildiz, M. and Karaca, F., was used. Sufficient sampling of the universe was obtained and 355 students' answers were taken into consideration in the analysis. As a result, the data were analyzed in SPSS 22 and AMOS 20 Package programs and necessary analyzes were performed. First, the difference test analysis was performed (gender, department, class). After these analyzes, the main purpose of the study was to examine the effects of students' meaning of life and the effects of goal variables on predicting death anxiety. As a result of the analysis, a meaningful relationship was found between the meaning of life and the purpose of life and death anxiety. Then the study was supported with the related literature and finalized the study.Keywords
Meaning of Life, Purpose of Life, Death Anxiety

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri