INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

YATILI BÖLGE OKULLARI İLE DİĞER DEVLET OKULLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN İŞ TATMİN DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
(THE COMPARISON OF JOB SATISFACTION OF TEACHERS WORKING IN BOARDING AREA SCHOOLS AND OTHER PUBLIC SCHOOLS (AĞRI PROVINCE EXAMPLE) )

Author : Mücahit KAĞAN  & Nurcan ÇELİK  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 31
Page : 4967-4978
    


Summary

Bu araştırmada, yatılı bölge okullarıyla diğer devlet okullarında görev yapan ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin iş tatmin düzeylerinin kıyaslanması amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini yatılı bölge okulları ve diğer ilkokul ve ortaokullarda çalışan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise Ağrı İli ve çevresinde görev yapan ve evreni temsil eden 300 öğretmenden oluşmaktadır. Ölçek uygulaması basit tesadüfî örneklem yöntemi kullanılarak, 150 yatılı ve 150 diğer devlet okullarında görev yapan toplam 300 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırma sonucunda, yatılı ve diğer devlet okullarında görev yapan öğretmenlerin içsel tatminleri yüksek düzeyde iken dışsal tatminlerinin orta düzeyde olduğu; iş tatminleri genel olarak değerlendirildiğinde ise yatılı devlet okullarında görev yapan öğretmenlerin iş tatminleri orta düzeyde iken diğer devlet okullarında görev yapanların yüksek düzeyde olduğu bulunmuştur. Ayrıca yatılı okullarda çalışan öğretmenlerin genel iş tatmin, içsel tatmin ve dışsal tatmin düzeylerinin, diğer devlet okullarında görev yapanlara göre daha düşük olduğu, kadın ve erkek öğretmenlerin genel iş tatmin, içsel tatmin ve dışsal tatmin düzeylerinin farklılık göstermediği bulunmuştur. Öğretmenlerin içsel tatmin düzeylerinin 43–50 yaş grubundakilere göre daha düşük olduğu bulunmuşturKeywords
İş Tatmini, Öğretmen, Yatılı Okul.

Abstract

In this study, the analogy of employee contentment level of elementary school teachers who have worked in public schools and boarding schools was purposed. The population of the study was comprised of teachers working at boarding schools and primary and secondary schools. A total of 300 teachers working in districts of Ağrı and representing rough population participated in the study. Being employed simple random sampling method in public survey a total of 300 teachers of which 150 at boarding schools and others 150 at public schools comprised. At the end of the research, the findings revealed that while inner contentment of teachers working at boarding and other public schools was high level, their exterior contentment was moderate level. When employee contentment was evaluated, it was found out that while employee contentment of teachers working at boarding schools was moderate level, employee contentment of others working at public schools was high level. Furthermore, that was found that the level of general employee contentment, inner contentment and exterior contentment of teachers working at boarding schools were lower than the others working at public schools and there was no difference between the level of general employee contentment, inner contentment and exterior contentment of male-female teachers. That was also found that inner contentment level of teachers was lower than the others’ between the ages 43-50Keywords
Employee Contentment, Teacher, Boarding School