INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

OTELLERDEKİ SATIŞ FAALİYETLERİ: ANTALYA OTELLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
(SALES ACTIVITIES IN HOTEL OPERATIONS: AN EMPIRICAL RESEARCH ON ANTALYA HOTELS )

Author : Mohamed ALSALIHEEN ARHAIAM  ; Kutay OKTAY & Erhan İŞLEK  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 31
Page : 4979-4986
    


Summary

Çağımızda otellerin satış faaliyetleri, ulusal ekonomiye önemli katkılarda bulunan ve döviz ve farklı meslekler gibi birçok ekonomik fırsat üreten dev bir olgu haline gelmiştir. Turizm ülkeleri otellerindeki bu faaliyetleri geliştirmek ve artırmak için yeni yöntemler uygulamaya büyük gereksinim duymaktadırlar. Araştırma Yöntemi: Çalışmanın uygulama bölümünü kapsayacak şekilde anket formları (50 başvuru formu) hazırlanmıştır. Çalışma planında sunulan soruları cevaplamayı amaçlayan anket formları, çalışma için gerekli olan doğru bilimsel sonuçların elde edilmesi amacıyla organize örneklem kullanılarak Antalya otellerinden 50 üst yöneticiye dağıtılmıştır. Sonuç: Otel endüstrisindeki satış departmanları, tüketiciler, teknoloji ve yerel ekonomideki değişikliklerle boğuşmaktadırlar. Teknolojideki ve davranışlardaki tüm bu değişiklikleri beraberinde getiren bu yeni ortamla birlikte, oteller teknoloji dünyasındaki bu yeni değişikliklere uymak ve müstakbel tüketicileri kendilerine çekmek ve bu değişikliklerden en iyi şekilde yararlanmak için alışılmadık yöntem ve planları benimsemeleri gerekmektedirKeywords
Satış faaliyetleri, Otel işletmeciliği, Stratejiler, Eğitim Sistemi

Abstract

The sales activities in the hotels in the modern era turned to be a huge phenomenon which contributes significantly to the national economy and generates many economic opportunities like foreign currency and different jobs. The tourism countries are in a great need to adapt new methods to enhance and improve these activities in the hotels for the favor of the tourist development and make use of all the existing tourist treasures. Research Method: the forms of questionnaire (50) designed to cover the practical part of the research. The forms of questionnaire aimed for answering the questions presented in the research plan. The aim of the researcher was to distribute these questionnaires forms to the superior administration in Antalya hotels using the organized sample for obtaining exact scientific results which are necessary for research. Results: The hotel industry face in the modern era many challenges: barriers which may occur between the guest and the hotel staff, collaboration rules of the selling process has been changed in new forms, The sales departments in the tourism sector are struggling with the changes in the customer, technology, and local economies In this new environment with all those multiple changes in technologies and attitudes, the hotel needs to adopt methods and plans which are unconventional to deal properly with these new changes in the world of technology and make the most of them to attract prospect consumersKeywords
Sales Activity, Hotel Operation, Training System,