INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZMDE BAŞARI FAKTÖRLERİ VE KÜÇÜK TURİZM İŞLETMELERİNE YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ
(SUCCESS FACTORS IN SUSTAINABLE TOURISM: A MODEL PROPOSAL FOR SMALL TOURISM ENTERPRISES )

Author : Burcu TÜRKER  ; Erhan İŞLEK & Kutay OKTAY  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 31
Page : 4952-4958
    


Summary

Bu çalışmada sürdürülebilir turizmde başarı faktörleri ve küçük turizm işletmelerine yönelik bir model önerisinin ortaya koyulması hedeflenmiştir. Bu bağlamda Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından 23-25 Kasım 2017 tarihleri arasında tertip edilen 1. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi’ne katılan 16 akademisyen ile görüşme yöntemi kullanılarak veriler toplanılmış ve analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, sürdürülebilir turizm alanında küçük turizm işletmelerinin çalışmalarının ve hedeflerinin neler olması gerektiği belirlenmiş ve bu doğrultuda bir model önerisi sunulmuştur. Ayrıca, yerel yönetimlere, bölgesel pazarlama örgütlerine ve işletme yöneticilerine küçük turizm işletmelerinin gelişiminin ve sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi hususunda çeşitli öneriler geliştirilmiştir



Keywords
Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Turizm, Küçük Turizm İşletmeleri

Abstract

In this study, it was aimed to present the success factors in sustainable tourism and a model proposal for small tourism enterprises. In this context, data were gathered and analyzed using interview method with 16 academicians participating in 1st International Sustainable Tourism Congress organized by Kastamonu University Tourism Faculty between 23-25 November 2017. As a result of these analyzes, it has been determined necessary activities and targets of small tourism enterprises in the field of sustainable tourism and a model proposal is presented in this direction. In addition, several proposals have been made to ensure the development and sustainability of small tourism enterprises to local governments, regional marketing organizations and business managers



Keywords
Sustainability, Sustainable Tourism, Small Tourism Enterprises