INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

HABER TASARIM CEMİYETİ (SOCIETY FOR NEWS DESIGN) İÇERİK DÜZENLEME ÖLÇÜTLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
(THE DEVELOPMENT OF THE CONTENT EDITING STANDARDS SCALE OF THE SOCIETY FOR NEWS DESIGN )

Author : Fadim AKCA  & Nazik ÇELİK YILMAZ  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 31
Page : 4987-4994
    


Summary

Gelişen teknoloji ile bilginin paylaşımı artmış, karmaşık verileri ilgi çekici ve doğru şekilde iletmek önemli hale gelmiştir. Bu amaçla; bilgi grafiklerinin görsel ile içeriklerin uygunluğu bakımından düzeyinin belirlenmesi için, infografik görsellerinin içerik düzenleme bağlamında, SND ölçütlerine uygunluğunun değerlendirilmesi için ölçek geliştirilmiştir. Ölçeğin hazırlanmasında görsel sanatlar, iletişim bilimleri ve eğitim bilimleri alanlarından üçer uzmanın görüşü alınmış; literatüre dayalı olarak kriterler belirlenmiştir. “SND içerik düzenleme ölçütleri ölçeği” nin geçerliğinin test edilmesinde; Açımlayıcı Faktör Analizi kapsamında, görsel sanatlar ve iletişim fakültelerinde görev yapan akademisyenlerden oluşan 50 kişilik bir örneklem üzerinde geçerlilik ve güvenirlilik analizleri yapılmıştır. “SND içerik düzenleme ölçütleri ölçeği” nin KMO değerleri 0,925, Bartlett testi sonucu 577,459 bulunmuş, yapılan analizler sonucunda ölçeğin yüksek bir güvenilirliğe ve iç tutarlılığa sahip olduğu belirlenmiştir.Keywords
İnfografik, Görsel İletişim, SND (Society For News Design), Ölçek Geliştirme

Abstract

With the advancement of technology, there has been an increase in information sharing, and interesting and accurate communication of complex data has gained importance. To this end, for determining the compatibility level of infographic visuals and contents, a scale was developed to asses the conformity of infographic visuals to the SND standards within the context of content editing. For the preparation of the scale, views of three experts from each of visual arts, communication sciences, and educational sciences departments were received, and the criteria were determined based on the literature. To test the validity of “the SND content editing standards scale” validity and reliability analyses were conducted for a sample of 50 persons consisted of academics working at visual arts and communication faculties under the scope of the Exploratory Factor Analysis. The KMO values for “the SND content editing standards scale” were found to be 0.925, the Barlett test result was 577.459, and the conducted analyses revealed that the scale had a high level of reliability and internal consistency.Keywords
Infographics, Visual Communication, SND (Society For News Design), Scale Development