FARKLI SUNUM TÜRLERİNİN DİKKAT VE RAHATLIK DÜZEYLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ


Abstract views: 21 / PDF downloads: 9

Yazarlar

  • Volkan DURAN Ondokuz Mayıs University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences, Department of Curriculum and Instruction, Samsun/Turkey
  • Yaşar BARUT Ondokuz Mayıs University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences, Department of Counseling and Psychological Counseling, Samsun/Turkey
  • Yusuf BUDAK Gazi University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences, Educational Programs and Teaching Department, Ankara/Türkey

DOI:

https://doi.org/10.26450/jshsr.184

Anahtar Kelimeler:

Dikkat, Rahatlık Düzeyi, EEG

Özet

Bu çalışmada farklı sunu türlerinin öğretmen adaylarının dikkat ve meditasyon düzeyleriyle ilişkisinin beyin dalgalarıyla incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma nicel bir araştırmadır. Çalışma tek denekli yarı-deneysel tasarıma dayalı bir çalışmadır. Çalışma uyarlamalı dönüşümlü uygulamalar modeline göre desenlenmiştir. Örneklem seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden, kolay ulaşılabilir durum örneklemesiyle oluşturulmuştur. Uygun örnekleme, zaman, para ve işgücü açısından var olan sınırlılıklar nedeniyle örneklemin kolay ulaşılabilir ve uygulama yapılabilir birimlerden seçilmesidir. Bu nedenle hem zaman hem de ulaşılabilirlik göz önüne alınarak Ondokuz Mayıs Üniversitesinde eğitim gören farklı bölümlerdeki öğrenciler ve akademisyenler örnekleme alınmıştır. Çalışmanın sonucunda, MANOVA Test, öncesi, tek değişkenli normallik koşulu normallik testleri ve uç değerlerle, çok de-ğişkenli Mahalanobis uzaklığı değerlerinin hesaplanması kontrol edilmiş, verilerin her iki şekilde de normal dağıldığı görülmüştür. Box Testi, kovaryans matrisleri arasında anlamlı bir fark olmadığını Levene testi ise bağımlı değişken puanları için hata varyanslarının eşit kabul edileceğini göstermiştir. Sonuçta farklı sunum türlerinin gruplar arasındaki rahatlık ve dikkat düzeyleri ile göz kırpma sayıları açısından Tek Yönlü Çok Deişkenli Varyans Analizi sonucuna göre bağımlı değişkene göre anlamlı farklılıklar olduğu gözlenmiştir. Veriler ayrıntılı incelendiğinde dikkat (p=.00) ve rahatlık düzeyi (p=0,000) açısından gruplar arasında anlamlı farklılık olduğu fakat göz kırpma açısından (p=0,371) anlamlı bir farklılık bulunmadığı görülmüştür. Çalışmanın ikinci kısmında ise bir metin yazdırmanın dikkat ve rahatlık düzeyinde anlamlı bir fark oluşturmadığı görülmüştür. Bununla beraber dikkat seviyesindeki ani düşüş ve artışlardaki bant aralıklarının farklı olduğu gözlemlenmiştir. Özellikle kısa süreli (1- 2 dakika) süreli dikkat ölçümlerinde dikkat ortalama bandının çok fazla değişkenlik gösterdiği söylenebilir

Yayınlanmış

2017-11-30

Nasıl Atıf Yapılır

DURAN, V., BARUT, Y., & BUDAK, Y. (2017). FARKLI SUNUM TÜRLERİNİN DİKKAT VE RAHATLIK DÜZEYLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 4(12), 1081–1090. https://doi.org/10.26450/jshsr.184