Sınıf Öğretmenlerinin Nomofobi Durumları


Abstract views: 17 / PDF downloads: 13

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8307009

Anahtar Kelimeler:

Nomofobi, öğretmen, bağımlılık, iletişim, endişe, kaygı

Özet

Öğretmenlerin nomofobi düzeylerinin araştırıldığı bu çalışma, 2022-2023 eğitim yılında Denizli ili metropol ilçelerinde resmi ilkokullarda çalışan sınıf öğretmenlerinin katılımıyla yapılmıştır. Araştırma, nicel ve tarama modelindedir. Basit eleman örnekleme ile 260 öğretmene ulaşılarak veri toplanmıştır. Öğretmenlerin nomofobi düzeylerinin en yüksek düzeyde iletişim kuramama boyutunda olduğu görülürken bunu bilgiye erişememe ve rahatlıktan feragat etme boyutları orta düzeyde izlemiştir. En düşük nomofobi düzeyi ise hafif düzeyde ve çevrimiçi bağlantıyı kaybetme boyutundadır. Öğretmenlerin genel olarak nomofobi düzeyi orta düzeyde ölçülmüştür. Sınıf öğretmenlerinin nomofobi düzeylerinin demografik özelliklerine göre bağımlılık öz değerlendirmesi ve hanede yaşayan insan sayısına göre farklılık göstermemiştir. Ancak cinsiyet, yaş, okulun sosyo ekonomik çevresi, kullanılan sosyal ağ sayısı ve günlük telefon kullanım süresine göre anlamlı farklılık göstermiştir. Sınıf öğretmenlerinin cinsiyete göre rahatlıktan feragat etme, iletişim kuramama ve genel nomofobi düzeylerinin kadınlarda erkeklere göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin nomofobi düzeylerinin yaşa göre bilgiye erişememe, rahatlıktan feragat etme, iletişim kuramama ve genel nomofobi düzeylerinin yaşı küçük olanlar lehine anlamlı düzeyde yüksek olup öğretmenlerin yaşları küçüldükçe nomofobi seviyelerinin arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Sınıf öğretmenlerinin nomofobi düzeylerinin okulun bulunduğu çevrenin sosyo ekonomik düzeyine göre bilgiye erişememe,  rahatlıktan feragat etme, iletişim kuramama, çevrimiçi bağlantıyı kaybetme boyutlarıyla genel nomofobi düzeyinin okulun sosyo ekoomik düzeyi yüksek olan yerde çalışan öğretmenler lehine yüksek olduğu tespit edilmiştir. Öğretmenlerinin nomofobi düzeylerinin kullandıkları sosyal ağ sayısına göre bilgiye erişememe, rahatlıktan feragat etme, iletişim kuramama ve genel nomofobi düzeyinde kullandığı sosyal ağ sayısı düşük olanlara göre yüksek olanlar lehine yüksektir. Sınıf öğretmenlerinin nomofobi düzeylerinin öğretmenlerin günlük telefon kullanım süresine göre bütün boyutlarda ve genel olarak saat süresi fazla olanlar lehine anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.

Referanslar

Adnan, M. ve Gezgin, D. M. (2016). A modern phobia: Prevalence of nomophobia among college students. Journal of Faculty of Educational Sciences, 49(1), 141-158.

Akman, E. (2019). Akıllı Telefonsuz Kalma Korkusunun (Nomofobi) Akademik Başarıya Etkisi: Süleyman Demirel Üniversitesi Siyasel Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrencileri Üzerinden Bir Değerlendirme. AVRASYA Uluslararası Araştırma Dergisi, 7(16), 256–275. doi:10.33692/avrasyad.543756

Arpacı, İ. (2019). Culture and nomophobia: The role of vertical versus horizontal collectivism in predicting nomophobia. Information Development, 35(1). 96-106. Doi: 10.1177/0266666917730119.

Bragazzi, N. L., ve Del Puente, G. (2014). A proposal for including nomophobia in the new DSM-V. Psychology Research and Behavior Management, 7, 155-160.

Büyükçolpan, H. (2019). Üniversite öğrencilerinde nomofobi, bağlanma biçimleri, depresyon ve algılanan sosyal destek, [Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi]. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Hacettepe Üniversitesi.

Çırak, S. N. ve İslim, O. F. (2021). Investigation into Nomophobia amongst Turkish pre-service teachers. Education and Information Technologies, 26(2), 1877-1895.

Çilek, A., Özgüray, Ö., Demircan, S., Özgüray, A. & Demircan, N. (2023). Farklı Kademelerde Öğrenim Gören Öğrencilerin Nomofobi Düzeyleri, International Academic Social Resources Journal, DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ASRJOURNAL.68435

Dixit, S., Shukla, H., Bhagwat, A. K., Bindal, A., Goyal, A., Zaidi, A. K. ve Shrivastava, A. (2010). A study to evaluate mobile phone dependence among students of a medical college and associated hospital of central India. Indian journal of community medicine: official publication of Indian Association of Preventive & Social Medicine, 35(2), 339-341.

Erdem, H., Kalkın, G., Türen, U., ve Deniz, M. (2016). Üniversite Öğrencilerinde Mobil Telefon Yoksunluğu Korkusunun (Nomofobi) Akademik Başarıya Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(3), 923-936.

Fettahlıoğlu, M. Ş., Çıkmaz, G. & Ateş, N. B. (2019). Sosyal medya bağımlılığı ve nomofobi’nin akademik ertelemeye etkisi. International Journal of Social Humanities Sciences Research, 6(42), 2875–2896.

Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi (32. Baskı) Nobel Yayıncılık.

King, A. L. S., Valença, A. M. ve Nardi, A. E. (2010). Nomophobia: the mobile phone in panic disorder with agoraphobia: reducing phobias or worsening of dependence? Cognitive and Behavioral neurology, 23(1), 52-54.

King, A. L. S., Valença, A. M., Silva, A. C. O., Baczynski, T., Carvalho, M. R., and Nardi, A. E. (2013). Nomophobia: Dependency on virtual environments or social phobia? Computers in Human Behavior, 29(1), 140–144. doi:10.1016/j.chb.2012.07.025

Polat, R. (2017). Dijital Hastalık Olarak Nomofobi. Yeni Medya Elektronik Dergi, 1(2), 164-172.

Rodríguez-García, A. M., Moreno-Guerrero, A. J. ve Lopez Belmonte, J. (2020). Nomophobia: An individual ’s growing fear of being without a smartphone a systematic literature review. International journal of environmental research and public health, 17(2), 571-580.

Tabachnik, B. G. & Fidell, L.S. (2013). Using multivariate statistics (6e éd.). Boston, É.-U. U.: Pearson

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) (2020). Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması. http://www.tuik.gov.tr

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) (2022). Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması. http://www.tuik.gov.tr

Yıldırım, C. (2014). Exploring the dimensions of nomophobia: Developing and validating a questionnaire using mixed methods research. [Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi]. Ames: Iowa State University.

Yıldırım, C., Sumuer, E., Adnan, M., & Yıldırım, S. (2016). A growing fear: Prevalence of nomophobia among Turkish college students. Information Development, 32(5), 1322-1331. https://doi.org/10.1177/0266666915599025

İndir

Yayınlanmış

2023-08-31

Nasıl Atıf Yapılır

AKHAN, B., FİLDAĞLI, M., ASLAN, Özcan, AÇIKLAR, N., ÇAKIR ÇETİN, H. Z., & MISIRLI DİRNEK, D. (2023). Sınıf Öğretmenlerinin Nomofobi Durumları. International JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH, 10(98), 2069–2081. https://doi.org/10.5281/zenodo.8307009