Öğretmenlerin Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi


Abstract views: 41 / PDF downloads: 31

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10616575

Anahtar Kelimeler:

Finansal okuryazarlık, öğretmenler, demografik özellikler

Özet

Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin finansal okuryazarlık düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesidir. Araştırmada, ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2023-2024 eğitim öğretim yılında, Millî Eğitim Bakanlığının bünyesinde, İstanbul İli Tuzla İlçesinde kamuya ait okullarda görev yapan 478 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veriler “Ekonomi Okuryazarlığı Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin finansal okuryazarlıklarının cinsiyet, medeni durum, yaş, görev yapılan okul kademesi ve mesleki kıdem değişkenlerine göre farklılaştığı belirlenmiştir. Erkek öğretmenlerin kadın öğretmenlere, evli öğretmenlerin bekar öğretmenlere oranla finansal okuryazarlıkları yüksektir. Yine öğretmenlerin yaşları ve kıdemleri arttıkça finansal okuryazarlıkları da artmaktadır. Son olarak da liselerde görev yapan öğretmenlerin diğer okul kademelerinde çalışan öğretmenlere göre finansal okuryazarlıkları yüksek bulunmuştur.

Referanslar

Ansong, A. & Gyansare, M. A. (2012). Determinants of University working-students’ financial literacy at the University of Cape Coast, Ghana. International Journal of Business and Management. 7(9), 126-133.

Barış, S. (2016). Finansal okuryazarlık ve bütçeleme davranışı: Üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma. TESAM Akademi Dergisi,3(2), 13-38.

Bucciol, A. & Veronesi, M. (2014). Teaching children to save and lifetime savings: What is the best strategy. Journal of Economics Psychology, 45, 1-17.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. U., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem A.

Chen, H. & Volpe, R. P. (1998). An analiysis of personel personel financial literacy among college students. Financial Services Review, 7(2), 107-128.

Elmas, B. & Yılmaz, H. (2016). Finansal okuryazarlık: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri üzerine bir çalışma. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,2(1), 115-140.

Ergün, B., Şahin, A. & Ergin, E. (2014). Finansal okuryazarlık: İşletme bölümü öğrencileri üzerine bir çalışma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi,7(34), 847-864.

Fernandes, D., Lynch Jr, J. G. & Netemeyer, R. G. (2014). Financial literacy, financial education, and downstream financial behaviors. Management Science, 60(8), 1861-1883.

Gerek, S. & Kurt, A. A. (2011). Ekonomi okuryazarlığı ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 30(1), 59-73.

Gökmen, H. (2011). Finansal okuryazarlık. Hiperlink Yayın.

Grohmann, A., Kouwenberg, R. & Menkhoff, L. (2015). Childhood roots of financial literacy. Journal of Economic Psychology, 51, 114-133.

Homan, H. S. (2015). Comparative study of student financial literacy and ıts demographic factor. First International Conference on Economics and Banking (ICEB-15), Atlantis Press.106-111.

IBO. (2012). Developing a transdisciplinary programme of inquiry. International Baccalaureate Peterson House.

John, D. R. (1999). Consumer socialization of children: A retrospective look at twenty-five years of research. Journal of Consumer Research, 26(3),183-213.

Kılıç, Y., Ata, H.A. & Seyrek, İ. H. (2015). Finansal okuryazarlık: Üniversite öğrencilerine yönelik bir araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 22, 129-150.

Korkmaz, S. S. (2016). Finansal tüketicilerin finansal okuryazarlık tutum ve davranış düzeylerinin ölçülmesi: Giresun ili örneği. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Krizek, T. J. & Hradil, I. (2012). Standart in financial literacy for university students: Metodology and empirical evidence. International Journal of Business and Social Research, 2(7), 21-32.

Lucey, T. A. and Giannangelo, D. M. (2006). Short changed: The importance of facilitating equitable financial education in urban society. Education and Urban Society, 38(3), 268-287.

Lusardi, A. & Mitchell, O. S. (2011). Financial literacy and planning: Implications for retirement wellbeing. (No. w17078). National Bureau of Economic Research.

Oehler, A., & Wendt, S. (2017). Good consumer information: The Information Paradigm at its (dead) end?. Journal of Consumer Policy, 40(2), 179-191. https://doi.org/10.1007/s10603-016-9337-5

Öztürk, E., & Demir, Y. (2015). Finansal okuryazarlık ve para yönetimi: Süleyman Demirel Üniversitesi akademik personel üzerine bir uygulama. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (68), 113-134.

Remund, D. L. (2010). Financial literacy explicated: The case for a clearer definition in an increasingly complex economy. Journal of Consumer Affairs, 44(2), 276-295. https://doi.org/10.1111/j.1745-6606.2010.01169.x

Schug, M. C., & Hagedorn, E. A. (2005). The money savvy pig (TM) goes to the big city: Testing the effectiveness of an economics curriculum for young children. The Social Studies, 96(2), 68-71.https://doi.org/10.3200/TSSS.96.2.68-71.

Shim, S., Xiao, J. J., Barber, B. L. & Lyons, A. C. (2009). Pathways to life success: A conceptual model of financial well-being for young adults. Journal of Applied Developmental Psychology, 30(6), 708-723.

Suiter, M. & Meszaros, B. (2005). Teaching about saving and investing in the elementary and middle school grades. Social Education, 69(2), 92-95.

Tuna, G. & Ulu, M.O. (2016). Üniversite öğrencilerinin finansal okuryazarlık düzeylerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi: İşletme bölümü öğrencileri üzerine bir araştırma. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 16, 128-141.

Xu, L. & Zia, B. (2012). Financial literacy around the world: An overview of the evidence with practical suggestions for the way forward. The World Bank.

Wagland, S.P. and Taylor, S. (2009). When it comes to financal literacy, is gender really in issue? Australasian Accounting Business and Finance Journal,3(1), 13-25.

Walstad, W. B., Urban, C., Asarta, C. J., Breitbach, E., Bosshardt, W., Heath, J., O’Neill, B., Wagner, J., & Xiao, J. J. (2017). Perspectives on evaluation in financial education: Landscape, issues, and studies. The Journal of Economic Education, 48(2), 93-112. https://doi.org/10.1080/00220485.2017.1285738

Worthington, A. C. (2006). Predicting financial literacy in Australia. Financial Services Review, 15(1), 59-79.

Yıldırım, D. & Özbek, A. (2021). Erken dönem ekonomi eğitimi ve finansal sosyalizasyonun finansal okuryazarlık düzeyine etkisi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23(2), 694-710.https://doi.org/10.32709/akusosbil.860749

Yayınlanmış

2024-01-31

Nasıl Atıf Yapılır

Çangır, M., Sarıyıldız, A., Budak, C., Kamak, Z., Ayyıldız, F., Bozer, İnsaf, & Sayar, B. (2024). Öğretmenlerin Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 11(103), 142–148. https://doi.org/10.5281/zenodo.10616575