Düşük Arklı Ayak Pes Planus ve Yüksek Arklı Ayak Pes Kavus Ayak Deformitelerine Sahip Bireylerin Anaerobik Egzersiz Performanslarının İncelenmesi


Abstract views: 56 / PDF downloads: 52

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10616518

Anahtar Kelimeler:

Kinematik Analiz, Pes Cavus, Pes Planus, Anaerobik Güç Testleri

Özet

Toplumda Pes Planus (PEP) ayak deformitesinin egzersizi olumsuz etkilediği yaygın bir algı bulunmasına rağmen, Pes Cavus (PEC) ayak deformiteleri ile ilgili ortak bilgi bulunmamaktadır. Bu çalışmada, PEP ve PEC ayak deformitelerinin anaerobik egzersiz üzerindeki olumlu veya olumsuz etkilerini belirlemek amaçlanmıştır. Denek gurupları kinematik analiz ve kesitsel tarama yöntemi ile belirlenerek guruplara ayrılan 18-25 yaş aralığında lisanlı spor hayatı bulunmayan, 36 erkek ve 36 kadın 72 gönüllü bireyden oluşmaktadır. Bağımsız ayak guruplarına Anaerobik Güç Testlerinden olan Dikey Sıçrama Testi (DST), Çift Ayak Yatay Sıçrama Testi (YST) ve tek ayak Penta (beşli) Sıçrama Testi (PST) uygulanarak elde edilen veriler istatistiksel olarak karşılaştırılmıştır. Bağımsız ikiden fazla grubun parametrik test ile karşılaştırması ANOVA varyans analizi ve Tukey (postoc) testleri ile gerçekleştirildi. DST'inde hem erkek hem de kadın bağımsız grupları arasında anlamlı fark bulunamamıştır. YST'inde erkek gurupları arasında anlamalı farklılık bulunmazken kadın PEC gurubunun değeri PEP gurubuna göre anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p<0.05). PST' inde ise hem erkek hem de kadın bağımsız guruplarında PEC gurubu açısından anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Sonuç olarak dikeye yapılan anaerobik sıçramalarda Pes Cavus ayak, normal ayak ve Pes Planus ayaklar arasında bir farklılık görülmezken, ileri doğru ardışık gerçekleşen anaerobik hareketlerde Pes Cavus ayağın normal ayak ve Pes Planus ayağa göre daha iyi bir anaerobik güç ürettikleri ortaya konmuştur.

Referanslar

Ahmadi T., Guerrero C., Morales C., García H., ZapataH & Guerrero Y.G. (2020). Remote diagnosis of the footprint using a portable-podoscope system. Annals of medical and health sciences research, 10,1006-1013.

Aragón L.F. (2000). Evaluation of four vertical jump tests: methodology, reliability, validity, and accuracy. Measurement in physical education and exercise science, 4(4), 215-228.

American College of Sports Medicine. (2014). ACSM’s Guidelines for exercise testing and prescription. Baltimore: Williams &wilkins.

Çakmak M., Yıldız F. & Sungur M. (2010). Ayak bileği ve ayak deformitelerinin ilizarov yöntemi ile tedavisi. Türk ortopedi ve travmatoloji birliği derneği, 9 (4), 224.

Doğan A., Uslu M., Aydınlıoğlu A., Harman M. & Akpinar F. (2007). Morphometric study of the human metatarsals and phalanges. The official journal of the american association of clinical anatomists and the british association of clinical anatomists, 20 (2),209.

Deforche B., Lefevre J., De Bourdeaudhuij I., Hills A. P., Duquet W. & Bouckaert J. (2003). Physical fitness and physical activity in obese and nonobese flemish youth. Obesity research, 11(3), 434.

Fengqin F., Sheng W., Yang S., Jianshe L., PopikS. & Yaodong G. (2016). A Comparative biomechanical analysis the vertical jump between flatfoot and normal foot. Journal of biomimetics, biomaterials and biomedical engineering, 28. doi:10.4028/www.scientific.net/JBBBE.28.26.

Günay M., Cicioğlu İ., Şıktar E. & Şıktar E. (2018). Çocuk, kadın, yaşlı ve özel gruplarda egzersiz. Gazi kitabevi ve yayınevi.

Güner Z. (2019). Pes planus bireylerde atletik bantlamanın alt ekstremite performansı ve denege üzerine etkisi. [Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi]. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi.

Heyward V.H., Gibson A.L. (2014). Advanced fitness assessment and exercise prescription. Human Kinetics.

Hill CL., Gill TK., Menz H.B. & Taylor A.W. (2008). Prevalence and correlates of foot pain in a population- based study: The north west adelaide health study. Journal of foot and ankle research, 1(1),1-7.

Hösl M., Böhm H., Multerer C. & Döderlein L. (2014). Does excessive flatfoot deformity affect function? A comparison between symptomatic and asymptomatic flatfeet using the oxford foot model. Gait posture, 39(1),23-8.

Kızılcı H. (2010) Pes planus olan ve olmayan erişkin erkeklerin fiziksel uygunluk düzeyi ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesi. [Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi]. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara Hacettepe Üniversitesi.

Kızılcı M.H. & Erbahçe F. (2016). Pes planus olan ve olmayan bireylerde fiziksel uygunluk değerlendirilmesi. Türkiye fizik ve rehabilitasyon dergisi, 27(2), 28-31.

Korkmaz M.F. Açak. M. & Düz. S. (2018). Yüksekliği ayarlanabilir tabanlığın düztabanlık tedavisine etkisi. Educational ressearch association the ınternatıonal jornal of educational ressearch, speacial ıssue 9(5), 35-39.

Kosashvili, Y., Fridman, T., Backstein, D., Safir, O. & Bar Ziv, Y. (2008). The correlation between pes planus and anterior knee or intermittent low back pain. Foot ankle ınternatıonal, 29 (9), 911.

Kumala M.S., Tinduh D. & Poerwandari D. (2019). Comparison of lower extremities physical performance on male young adult athletes with normal foot and flatfoot. Surabaya physıcal medıcıne and rehabilitation journal, (1) 9-11. doi.org/10.20473/spmrj.v1i1.16156.

Lee J.H., Cynn H.S., Yoon T.L., Choi S.A. & Kang T.W. (2016). Differences in the angle of the medial longitudinal arch and muscle activity of the abductor hallucis and tibialis anterior during sitting short-foot exercises between subjects with pes planus and subjects with neutral foot. Journal of back and musculoskeletal rehabilitation, 29,811. Doi. 10.3233/BMR-160693 IOS Press

Maulder, P. & Cronin, J. (2005). Horizontal and vertical jump assesment: Realiability, symmetry, discriminative and oreditve abilty. Physical therapy in sport, 6 (2),76.

Medina R., Ana L. Zeas P., Morocho V. & Bautista S. 2017. Footprint Analysis Using a Low Cost Photo- Podoscope. Second Ecuador Technical Chapters Meeting . Doi:10.1109/ETCM.2017.8247497.

Ortega F. B., Ruiz J. R., Castillo M. J. & Sjöström M. (2008). Physical fitness in childhood and adolescence: a powerful marker of health. Internatıonal jornal of obesitey, 32 (1), s.1.

Saltzman C.L. & Nawoczenski D.A.( 1995). Complexities of foot architecture as a base of support. Journal of orthopaedic & sports physical therapy, 21(6), 358.

Sharma, J. & Upadhyaya, P. (2016). Effect of flat foot on the running ability of an athlete. Indian journal of orthopaedics surgery, 2(1),119-123.

Sinclair C., Svantesson U., Sjöström R. & Alricsson M. (2017). Differences in pes planus and pes cavus subtalar eversion/inversion before and after prolonged running, using a two dimensional digital analysis. Journal of exercise rehabilitation,13(2), 232-239. doi.org/10.12965/jer.1734902.451.

Subotnick SI. (1985) The biomechanics of runnig: implications for the prevention of foot injuries. Sports medıcıne, 2,144-53.

Tudor A., Ruzic L., Sestan B., Sirola L. & PrpicT. (2015). Flat-footedness ıs not a disadvantage for athletic performance in children aged 11 to 15 Years. Offıcal journal of amerıcan academy of pediatrics, 391-392. doi:10.1542/peds.2008-2262.

Ünver B., Keklik S.S., Şahan T.Y. & Bek N. (2019). Pes planusun distal ve proksimal alt ekstremite biyomekanik parametreleri ve bel ağrısı üzerine etkisi. Türkiye fizyoterapi ve rehabilitasyon dergisi, 30 (2),122. doi: 10.21653/tfrd.443269.

Yaman H.(2003).Yaşlılarda sporun fizyolojik fonksiyon kaybına etkisi, Türkiye journal of griatri, 6(4), 142-146.

Yoo K.T. (2011).Comparative analys of maximum vertical reaction force and lower limbs on drop landing betwen normal and flat foot grop. Journal of ınternational academy of physical therapy research, 2(1), 222-228.

Yüksek S. & Eroğlu H. (2011). Kayaklı koşu yıldız milli akımının bazı fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin incelenmesi. Atatürk üniversitesi beden eğitimi ve spor bilimleri dergisi, (13).

Zhao X., Tsujimoto T., Kim B. & Tanaka K. (2017). Association of arch height with ankle muscle strength and physical performance in adult men. Biology of Sport, 34,121.doi: 10.5114/biolsport.2017.64585.

Who (2021)Sağlık. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight.

İndir

Yayınlanmış

2024-01-31

Nasıl Atıf Yapılır

Şerare, S., Şenel, Ömer, Hazar, S., & Pazarcı, Özhan. (2024). Düşük Arklı Ayak Pes Planus ve Yüksek Arklı Ayak Pes Kavus Ayak Deformitelerine Sahip Bireylerin Anaerobik Egzersiz Performanslarının İncelenmesi. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 11(103), 15–23. https://doi.org/10.5281/zenodo.10616518